Κωστ?? Φαφο?τη?

Κωστ?? Φαφο?τη?

RSS
  • Στε?λτε Email
  • LinkedIn
  • Περιοχ? που ζει/εργ?ζεται: Αθ?να, Αττικ?, Ελλ?δα
  • Γλ?σσε? που γνωρ?ζει: Ελληνικ?, Αγγλικ?, Γαλλικ?
  • Π?λει? που ?χει ζ?σει: Αθ?να
  • Ρεπορτ?ζ: Πολιτικ?, Απ?ψει?
  • Ρ?λο?/τ?τλο? εργασ?α?: Διευθυντ?? Σ?νταξη?

Ο Κωστ?? Φαφο?τη? γενν?θηκε το 1966 στο Αγρ?νιο. Σπο?δασε στη Νομικ? Αθην?ν. Εχει ασχοληθε? με το πολιτικ?, διπλωματικ? και αμυντικ? ρεπορτ?ζ. Εργ?ζεται στην Καθημεριν? και ε?ναι διευθυντ?? σ?νταξη?.

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παραμ?θι του ασ?λου

Εχουν ?δη εξαγγελθε? οι πρ?τε? κινητοποι?σει? κατ? τη? ρ?θμιση? που προωθε? η κυβ?ρνηση για το πανεπιστημιακ? ?συλο. Το ερ?τημα που θα ?πρεπε να απασχολε? δεν ε?ναι ε?ν οι διαμαρτυρ?ε? αυτ?? θα ε?ναι μαζικ?? ? δυναμικ??.