Π?σχο? Μανδραβ?λη?

Π?σχο? Μανδραβ?λη?

RSS
  • Στε?λτε Email
  • Twitter: @Mandravelis
  • Προσωπικ? site: medium.gr
  • Περιοχ? που ζει/εργ?ζεται: Αθ?να, Αττικ?, Ελλ?δα
  • Γλ?σσε? που γνωρ?ζει: Ελληνικ?, Αγγλικ?
  • Π?λει? που ?χει ζ?σει: Κοζ?νη, Αθ?να, Carson City NV
  • Ρεπορτ?ζ: Πολιτικ?
  • Ρ?λο?/τ?τλο? εργασ?α?: Απ?ψει?

Ο Π?σχο? Μανδραβ?λη? γενν?θηκε στην Κοζ?νη το 1963. Σπο?δασε Οικονομικ? στο Πανεπιστ?μιο Αθην?ν και ?κανε media studies στο New School τη? Ν?α? Υ?ρκη?. ?χει εκδ?σει τα βιβλ?α «Ε?παν. Το λεξικ? του ?ξυπνου λ?γου» (Εκδ. Καστανι?τη), «Ασκ?σει? φιλελευθερισμο?» (Εκδ. Δαρδαν??), «Κρ?ση και Ακρισ?α» (Εκδ. Παπαδ?πουλο?). Συμμετε?χε στα «Υπ? το μηδ?ν. Τ?σσερα σχ?λια για την κρ?ση» (εκδ. Ωκεαν?δα), Β?α (εκδ. Π?λι?). ?χει μεταφρ?σει στα ελληνικ? το βιβλ?ο του David Brown, «Δικτατορ?α στον κυβερνοχ?ρο» (Εκδ. Καστανι?τη)
Εργ?ζεται ω? αρθρογρ?φο? στην εφημερ?δα «Καθημεριν?».

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα αυτον?ητα ω? ε?δηση

Τον Μ?ρτιο του 2009 ?να? αρθρογρ?φο? μεγ?λη? ξ?νη? εφημερ?δα? εξεπλ?γη απ? το γεγον?? ?τι η κατ?σταση τη? οικονομ?α? δεν ?ταν το κυρ?αρχο θ?μα στη δημ?σια συζ?τηση.