Προκ?πη? Χατζηνικολ?ου

Προκ?πη? Χατζηνικολ?ου

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργο?νται σταδιακ? τα τεκμ?ρια διαβ?ωση?

euros--2-thumb-large

Στη σταδιακ? κατ?ργηση των τεκμηρ?ων διαβ?ωση? προχωρ?ει η κυβ?ρνηση, με στ?χο ?ω? το2022,?στερα απ? 42 χρ?νια, να αν?κουν στη φορολογικ? ιστορ?α τη? χ?ρα?. Η κατ?ργηση των τεκμηρ?ων διαβ?ωση? θα περιληφθε? στον Κ?δικα Φορολογ?α? Εισοδ?ματο?, ο οπο?ο? θα κατατεθε? στη Βουλ? σ?ντομα. Παρ?λληλα, ?μω?, θα ενισχυθο?ν οι ?μμεσε? τεχνικ?? ελ?γχου και οι ηλεκτρονικ?? συναλλαγ?? προκειμ?νου, σε συνδυασμ? με τη με?ωση τη? φορολογ?α?, να αποκαλ?πτονται τα πραγματικ? εισοδ?ματα.

ΑΡΧΕΙΟ

loading...

Περισσ?τερα