brain drain

Η ν?α Διασπορ? και το κρ?σιμο διακ?βευμα

shutterstock_1055642663

Η μεγ?λη κρ?ση ?πληξε ποικιλοτρ?πω? την Ελλ?δα. Π?ρα απ? του? φ?ρου? που αυξ?θηκαν, τι? συντ?ξει? που κ?πηκαν, τι? αναγκα?ε? επενδ?σει? που δεν ?γιναν, ?σω? η πιο επ?δυνη συν?πεια ?ταν η μαζικ? ?ξοδο? ταλ?ντων προ? το εξωτερικ?.

Παπαστρ?το?: Ιστορ?ε? Brain Gain

papastratos

Στα χρ?νια τη? κρ?ση? και του Brain Drain στην Ελλ?δα, υπ?ρξαν και επαγγελματ?ε? που ?φυγαν απ? τη χ?ρα για να εργαστο?ν στο εξωτερικ?, ?χι απ? αν?γκη, αλλ? στο πλα?σιο μια? ευκαιρ?α? αν?πτυξη? που του? δ?θηκε απ? την εταιρε?α του?. Πρ?κειται για ταλαντο?χου? εργαζομ?νου?, οι οπο?οι μετακιν?θηκαν σε θυγατρικ? ?λλη? χ?ρα?, κ?ρδισαν σε εμπειρ?α και ν?ε? γν?σει? και επ?στρεψαν για να ενισχ?σουν τη δυναμικ? των ομ?δων του?.

Και οι ν?οι του εξωτερικο? επιλ?γουν Lidl Ελλ??

vrain-drain

?ταν, το 2017, αναπτ?ξαμε την καμπ?νια εν?ντια στο brain drain, μ?λι? ε?χε αρχ?σει να συζητε?ται ?ντονα το ζ?τημα τη? φυγ?? ταλ?ντων στο εξωτερικ?. Θ?λαμε τ?τε να δ?σουμε το δικ? μα? μ?νυμα στου? ν?ου?: δεν χρει?ζεται να εγκαταλε?ψετε την Ελλ?δα για να ακολουθ?σετε την καρι?ρα που ονειρε?εστε.

Δημ?σια δωρε?ν παιδε?α, προ? ?φελο? τρ?των

333--20-thumb-large

Ποι?? αλ?θεια, πιστε?ει ?τι, μετ? μια μακρ? περ?οδο πολυεπ?πεδη? κρ?ση? στην Ελλ?δα, η απ?λεια απ? τη μεταν?στευση του ?μψυχου πλο?του τη? χ?ρα? –των ν?ων επιστημ?νων– μπορε? να αποτιμηθε? με οικονομικο?? ?ρου?; 

Τι λ?νε οι ερευνητ?? για τη Ν?α Διασπορ?

shutterstock_1309915774

?ρευνε? στο πλα?σιο του Greek Diaspora Project του Κ?ντρου Σπουδ?ν Νοτιοανατολικ?? Ευρ?πη? (SEESOX) ?χουν αναδε?ξει ενδιαφ?ρουσε? πτυχ?? του ν?ου κ?ματο? ελληνικ?? μεταν?στευση?.

Try this at Home: Η ν?α πρωτοβουλ?α τη? Stoiximan για το Brain Gain

st

?χει? γν?σει?, ικαν?τητε?, ?ρεξη για δουλει?, ?ραμα για το μ?λλον σου. Προσπ?θησε? να βρει? δουλει? στην Ελλ?δα, αλλ? δεν βρ?κε? κ?ποια επαγγελματικ? ευκαιρ?α που να σε ικανοποιε?. Aποφ?σισε? να κ?νει? το μεγ?λο β?μα, να δοκιμ?σει? την τ?χη σου αλλο?. Δεν ε?σαι μ?νο?: ε?σαι ?να? απ? του? 180.000 που εγκαταλε?πουν κ?θε χρ?νο τη χ?ρα για να συνεχ?σουν την καρι?ρα του? εκτ?? Ελλ?δο?, το 10% του πανεπιστημιακ? εκπαιδευμ?νου προσωπικο? τη? χ?ρα?.

Eurolife ERB: Ομαδικ?τητα, υπευθυν?τητα και ευκαιρ?ε? εξ?λιξη

holcofairfax-logo-011-copy

Οι ταλαντο?χοι ?νθρωποι που στελεχ?νουν τι? επιμ?ρου? ομ?δε? του Ομ?λου Eurolife ERB ε?ναι το πιο σημαντικ? και πολ?τιμο κεφ?λαι? του. Τα τελευτα?α χρ?νια, ο ?μιλο? επενδ?ει σημαντικ? στο ανθρ?πινο δυναμικ?, εντ?σσοντα? στι? Διευθ?νσει? του ν?α στελ?χη απ? διαφορετικ?? ειδικ?τητε?. Κ?θε ν?ο? εργαζ?μενο? φ?ρνει μαζ? του εμπειρ?α, τεχνογνωσ?α και ενθουσιασμ?, υποστηρ?ζοντα? με αυτ?ν τον τρ?πο τη στρατηγικ? και τη φιλοσοφ?α του οργανισμο?.

Reload Greece: ?να? πολλαπλασιαστ?? επαφ?ν και δυνατοτ?των

rl

Η αξιοπο?ηση τη? δ?ναμη? τη? Διασπορ?? για την αντιστροφ? των συνεπει?ν του brain drain βρ?σκεται στο επ?κεντρο τη? αποστολ?? του Reload Greece». Με τη δ?λωση αυτ? η ν?α διευθ?νουσα σ?μβουλο? τη? οργ?νωση?, ?ντζελα Στ?θη, δ?νει το στ?γμα των φιλοδοξι?ν τη?. «Ο στ?χο? μα? ε?ναι να κινητοποι?σουμε την παγκ?σμια κοιν?τητα τη? Διασπορ?? ?στε να συνεισφ?ρει ενεργ? στην ελληνικ? οικονομ?α και την κοινων?α μ?σω τη? επιχειρηματικ?τητα?».

Περισσ?τερα