«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.» EKΔOΣH ENTYΠΩN - MEΣA MAZIKHΣ EΠIKOINΩNIAΣ

Στοιχε?α Αγορ??

Γενικ? Στοιχε?α

 • Δραστηρι?τητα : Η συμμετοχ? (ω? μητρικ? εταιρ?α) σε εταιρ?ε? που ασχολο?νται με την ?κδοση ημερ?σιων εφημερ?δων , περιοδικ?ν, ειδικ?ν εφημερ?δων και κ?θε ε?δου? ?ντυπο γενικο? ? ειδικο? περιεχομ?νου καθ?? και με την  εκμετ?λλευση τυπογραφε?ων, πιεστηρ?ων κ.λ.π.
 • ?το? ?δρυση? : 1988
 • Εισαγωγ? στο Χρηματιστ?ριο Αθην?ν: 7/3/2000
 • ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ME THN ΑΠΟΦΑΣΗ 2/745/21.12.2015 του Διοικητικο? Συμβουλ?ου τη? Επιτροπ?? Κεφαλαιαγορ?? διεγρ?φησαν οι μετοχ?? τη? Εταιρ?α? απ? το Χρηματιστ?ριο Αθην?ν
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • Πρ?εδρο? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου:
  Θεμιστοκλ?? Αλαφο?ζο? του Αριστε?δη,
 • Αντιπρ?εδρο? του Διοικητικο? Συμβουλ?ου:
  Αλ?ξανδρο? Παπαχελ?? του Αριστομ?νη,
 • Μ?λη του Διοικητικο? Συμβουλ?ου:
  Χρ?στο? Αγραφι?τη? του Νικολ?ου,
  Γε?ργιο? Βουκελ?το? του Δημητρ?ου,
  Αντ?νιο? Κ?ρου του Δημητρ?ου,

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 09/06/2015

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25/06/2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 9/1/2014

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/06/2013

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26/06/2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 21/12/2011

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31/05/2011

Απολογισμ?? χρ?σεω?

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ:
Οικονομικ?? Καταστ?σει?, Στοιχε?α και Πληροφορ?ε?

Ετ?σιε? Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2017

Ετ?σιε? Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2016

Ετ?σιε? Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2015

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2015

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2015

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/03/2015

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2014

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2014

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2014

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/03/2014

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2013

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2013

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2013

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/03/2013

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2012

Συνοπτικ? Οικονομικ? Στοιχε?α και Πληροφορ?ε? 31/12/2012

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2012

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2012

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/03/2012

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2011

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2011

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2011

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/03/2011

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2010

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2010

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2010

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/03/2010

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2009

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2009

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2009

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/03/2009

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2008

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2008

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2008

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/03/2008

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/03/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/09/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/03/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2005

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/9/2005

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/6/2005

Επαναδιατυπωμ?νε? Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/3/2005

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/3/2005

ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ (θυγατρικ? εταιρε?α):
Οικονομικ?? Καταστ?σει?

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2017

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2015

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2014

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2013

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2012

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2011

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2010

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2009

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2008

31/12/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2007

30/06/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/06/2007

31/12/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2006

30/6/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 30/6/2006

31/12/2005

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2005

ΜΕΛΩΔΙΑ Α.Ε. (θυγατρικ? εταιρε?α)
Οικονομικ?? Καταστ?σει?

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ (θυγατρικ? εταιρε?α)
Οικονομικ?? Καταστ?σει?

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2017

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2016

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2015

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2014

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2013

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2012

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2011

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2010

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2009

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2008

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2005

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. (θυγατρικ? εταιρε?α)
(Προηγο?μενη επωνυμ?α : ENTYΠEΣ & ΔIKTYAKEΣ EKΔOΣEIΣ Α.Ε).

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2017

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2016

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2015

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2014

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2013

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2012

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2011

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2010

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2009

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2008

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2005

EΞEPEYNHTHΣ-EXPLORER A.E.E.E.E.(θυγατρικ? εταιρε?α)
Οικονομικ?? Καταστ?σει?

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2017

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2016

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2015

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2014

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2013

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2012

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2011

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2010

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2009

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2008

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2005

NEW YORK TIMES FRANCE - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕΕ
Οικονομικ?? Καταστ?σει?

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2017

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2016

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2015

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2014

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2013

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2012

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2011

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2010

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2009

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2008

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2005

MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E
Οικονομικ?? Καταστ?σει?

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2014

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2013

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2012

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2011

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2010

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2009

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2008

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2007

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2006

Οικονομικ?? Καταστ?σει? 31/12/2005

Ανακοιν?σει?

 

-->