ΑΤΖΕΝΤΑ

Ματι?? στον κ?σμο

salesforce-t ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Για τον εικοστ? αι?να, μορφ?? ?πω? αυτ? του Σ?ζαρ Π?λι (Cesar Pelli) ?ταν ιδια?τερα επιδραστικ?? για τη σιλου?τα των π?λεων και τη δι?χυση μια? ν?α? αντ?ληψη? για το μ?λλον των μεγαλουπ?λεων στη Δ?ση και στην Ασ?α. Αργεντιν?? που ?γινε Αμερικαν??, ο αρχιτ?κτων Σ?ζαρ Π?λι (? Σεζ?ρ Π?λι) ε?ναι ο δημιουργ?? πολλ?ν ουρανοξυστ?ν που ?γιναν «μυθικο?» ?πω? οι περ?φημοι Petrona Towers, στην Κου?λα Λουμπο?ρ, στη Μαλαισ?α, που αποπερατ?θηκαν το 1997 και ?γιναν ?κτοτε σ?μβολο τη? Νοτιοανατολικ?? Ασ?α? (?ργο για το οπο?ο τιμ?θηκε με το Βραβε?ο Aga Khan). 

ΑΤΖΕΝΤΑ

Η πολιτιστικ? ατζ?ντα τη? εβδομ?δα?

nefeles ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Η αριστοτεχνικ? κωμωδ?α του Αριστοφ?νη «Νεφ?λε?» παρουσι?ζεται σε σκηνοθεσ?α Δημ?τρη Καραντζ?, στο πλα?σιο του Φεστιβ?λ Επιδα?ρου (2-3/8). Η συγκεκριμ?νη εκδοχ? χρ?ζει πρωταγων?στριε? τη? παρ?σταση? τι? ?διε? τι? Νεφ?λε?, που ?ρχονται να κηρ?ξουν την αμφισβ?τηση τη? παντοδυναμ?α? τη? λογικ?? και την επιστροφ? σε μια χαμ?νη πνευματικ?τητα, σε ?να α?ναο και επικ?νδυνο παιχν?δι μεταμορφ?σεων.

ΒΙΒΛΙΟ

Χριστ?φορο? Λιοντ?κη?: Δεν χρει?ζεται να τα πο?με ?λα

gkat_15_2707_page_1_image_0001

Χαρακτηριστικ?? εκπρ?σωπο? των ποιητ?ν τη? γενι?? του ’70, και απ? του? σημαντικ?τερου? σ?γχρονου? Ελληνε? ποιητ??, ο Λιοντ?κη? κατ?φτασε στην Αθ?να απ? την Κρ?τη με ?να εντυπωσιακ? γλωσσικ? οπλοστ?σιο αλλ? και παιδε?α πολυπρισματικ?.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Καμπαν?κι για ?Ελευσ?να 2021?

sel152607_page_1_image_0009 ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ω? ανησυχητικ? περιγρ?φουν την κατ?σταση στην «Ελευσ?να 2021 Πολιτιστικ? Πρωτε?ουσα τη? Ευρ?πη?» οι εμπειρογν?μονε? τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ?? και στην ?κθεση του? εκφρ?ζουν τον φ?βο ?τι «υπ? τι? υφιστ?μενε? συνθ?κε? η Εταιρε?α (σ.σ. η “Δημοτικ? Α.Ε. Ελευσ?να 2021”) ?σω? να μην μπορ?σει να υλοποι?σει το πρ?τζεκτ σ?μφωνα με τα πρ?τυπα που απαιτο?νται απ? μια ευρωπα?κ? Πολιτιστικ? Πρωτε?ουσα».

Περισσ?τερα