Το πλ?νο ΕΛ.ΑΣ. για συμμορ?ε?, ?Ρουβ?κωνα?

gre1111156_16794779 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Συντεταγμ?νη επιχε?ρηση εξ?ρθρωση? αδ?στακτων συμμορι?ν ληστ?ν και διαρρηκτ?ν δρομολογε? η ΕΛ.ΑΣ. Παρ?λληλα η κυβ?ρνηση, για την απενεργοπο?ηση του «Ρουβ?κωνα», προωθε? νομοθετικ? ρ?θμιση-«προσθ?κη» μ?σω τη? οπο?α? οι πρ?ξει? των μελ?ν του θα δι?κονται αυτεπαγγ?λτω? και θα τιμωρο?νται αυστηρ?τατα. Ηδη, στι? υποδιευθ?νσει? και στα τοπικ? τμ?ματα ασφαλε?α? τη? Αττικ?? μετακιν?θηκαν  περ?που 500 αστυνομικο? απ? υπηρεσ?ε? «γραφε?ου», εν? αντ?στοιχη ε?ναι η εν?σχυση και τη? ομ?δα? ΔΙ.ΑΣ.

Για ασ?μαντη αφορμ? η φονικ? συμπλοκ? στι? φυλακ?? Νιγρ?τα?

serres--ekr1-thumb-large-thumb-large--2

?πω? φ?ρεται να κατ?θεσε προανακριτικ? ο ρωσικ?? καταγωγ?? δρ?στη?, ο μεταξ? του? διαπληκτισμ?? ξ?σπασε τα ξημερ?ματα του Σαββ?του, ?ταν ?κανε παρατ?ρηση στον 35χρονο, υπ?κοο Γεωργ?α?, επειδ? ?κανε θ?ρυβο με αποτ?λεσμα ο ?διο? να μην μπορε? να κοιμηθε?.

Ακη? Τσελ?ντη?: Ο σεισμ?? εντ?σσεται στη μετασεισμικ? ακολουθ?α και δεν προκαλε? ανησυχ?α

gre1943443_32468334-thumb-large--2

Ο διευθυντ?? του Γεωδυναμικο? Ινστιτο?του καθηγητ?? Ακη? Τσελ?ντη? δ?λωσε ?τι ο σεισμ?? μεγ?θου? 4,1 τη? κλ?μακα? Ρ?χτερ που σημει?θηκε στι? 19:09 δεν προκαλε? ανησυχ?α και εντ?σσεται στη μετασεισμικ? ακολουθ?α του σεισμο? των 5,1 Ρ?χτερ.

Λ?κκα?: Τον περιμ?ναμε αυτ?ν τον σεισμ? – Ε?μαστε σε πλ?ρη μετασεισμικ? ακολουθ?α μετ? τα 5,3 Ρ?χτερ

lekkasss-thumb-large--2

«?ταν ?να γεγον?? αισθητ? σε ?λη την Αττικ?, το μεγεθ?? του πρ?πει να ε?ναι 4,3 Ρ?χτερ. Ε?ναι ?να? σεισμ?? τον οπο?ον τον περιμ?ναμε και τον ε?χαμε ουσιαστικ? προδιαγρ?ψει απ? την περασμ?νη Παρασκευ?», δ?λωσε ο πρ?εδρο? του ΟΑΣΠ Ευθ?μιο? Λ?κκα?

Πολ? υψηλ?? κ?νδυνο? πυρκαγι?? τη Δευτ?ρα σε Αττικ?, Χανι? και ?λλε? δ?ο Περιφ?ρειε?

kindynos-pyrkagias

Πολ? υψηλ?? κ?νδυνο? πυρκαγι?? προβλ?πεται για τη Δευτ?ρα σε τ?σσερι? Περιφ?ρειε?, σ?μφωνα με το Χ?ρτη Πρ?βλεψη? Κινδ?νου Πυρκαγι?? που εκδ?δει η Γενικ? Γραμματε?α Πολιτικ?? Προστασ?α? του Υπουργε?ου Προστασ?α? του Πολ?τη.

Εκρηξη σε ταχ?πλοο στη Χαλκιδικ? - Τραυματ?στηκε τετρ?χρονο κορ?τσι (Β?ντεο)

1214415

Στο νοσοκομε?ο Παπαγεωργ?ου τη? Θεσσαλον?κη? μεταφ?ρεται ?να οκτ?χρονο κοριτσ?κι που τραυματ?στηκε το μεσημ?ρι, απ? ?κρηξη σε ταχ?πλοο σκ?φο? στο οπο?ο επ?βαινε με του? γονε?? του και τα δ?ο αδ?λφια του, στη θαλ?σσια περιοχ? του Αγ?ου Ιω?ννη, στη Σιθων?α Χαλκιδικ??.

Περισσ?τερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ

greta-thunberg

Η 16χρονη Γκρ?τα και η γ?μνια του πλαν?τη μα?

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ο πλαν?τη? μα? νοσε? βαρι?. Οι θερμοκρασ?ε? που σημει?θηκαν στην Ευρ?πη τι? τελευτα?ε? ημ?ρε? –με τα ρεκ?ρ ζ?στη? να καταρρ?πτονται το ?να μετ? το ?λλο– το αποδεικν?ουν: 41,7 βαθμο? Κελσ?ου στην Ολλανδ?α, 42,6° C στο Παρ?σι, 40,9° C στην Κ?τω Σαξον?α τη? Γερμαν?α?,  40,2° C στο Β?λγιο, 36,9° C στη Βρεταν?α.

ΕΡΕΥΝΕΣ