kalodio

Η διασ?νδεση τη? Κρ?τη? δεν μπορε? να περιμ?νει ?λλο

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Στη γραμμ? τη? επε?γουσα? αν?γκη? και τη? διασφ?λιση? τη? κατασκευ?? του το ταχ?τερο δυνατ?ν, που χ?ραξε η προηγο?μενη κυβ?ρνηση, θα κινηθε? και η ν?α σε σχ?ση με το ?ργο τη? ηλεκτρικ?? διασ?νδεση? τη? Κρ?τη? με την Αττικ?, παρ?χοντα? παρ?λληλα στ?ριξη στη διεθν? διασ?νδεση Ελλ?δα? - Κ?πρου -Ισρα?λ.

server

Πρ?σινο φω? απ? Ε.Ε. για το ?ργο των δικτ?ων ν?α? γενι?? 700 εκατ.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Πρ?σινο φω? ?δωσαν χθε? οι αρχ?? τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ?? στη δημιουργ?α τη? υπερταχε?α? ευρυζωνικ?? υποδομ?? τη? Ελλ?δα?, ?ψου? 700 εκατ. ευρ?. Το ?ργο, γνωστ? και ω? UltraFast BroadBand (UFBB), στ?χο ?χει να δημιουργ?σει υπερταχε?ε? ευρυζωνικ?? συνδ?σει? σε περιοχ?? με ανεπαρκ? συνδεσιμ?τητα στη χ?ρα μα?.

kompiouterlezanta

Ηλεκτρονικ?? τροχον?μο? του Δημοσ?ου το υπουργε?ο Ψηφιακ?? Διακυβ?ρνηση?

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Τ?σσερι? ε?ναι οι βασικ?? αλλαγ?? που επιφ?ρει στι? αρμοδι?τητε? και τη λειτουργ?α του ν?ου υπουργε?ου Ψηφιακ?? Διακυβ?ρνηση? το πολυνομοσχ?διο το σχετικ? με τι? επε?γουσε? ρυθμ?σει? για τη λειτουργ?α των υπουργε?ων.

download

Με?ωση πωλ?σεων και επιστροφ? σε ζημ?ε? για τη MediaMarkt Ελλ??

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Με με?ωση του τζ?ρου και επιστροφ? στι? ζημ?ε? ?κλεισε η οικονομικ? χρ?ση 2017/2018 για τη MediaMarkt Ελλ??, η προτελευτα?α, καθ?? φα?νεται, που η αλυσ?δα ηλεκτρικ?ν ειδ?ν θα λειτουργε? ω? ανεξ?ρτητη οικονομικ? οντ?τητα.

09s10hgoumenitsa-thumb-large-thumb-large

Ν?ο μοντ?λο αξιοπο?ηση? των 10 περιφερειακ?ν λιμανι?ν

Ν?ο μοντ?λο αξιοπο?ηση? των 10 περιφερειακ?ν λιμανι?ν τη? χ?ρα?, σε συνεργασ?α με το ΤΑΙΠΕΔ, στο οπο?ο ?λλωστε ?χουν παραχωρηθε?, προαν?γγειλε χθε?, στο πλα?σιο συν?ντευξη? Τ?που, ο υπουργ?? Ναυτιλ?α? και Νησιωτικ?? Πολιτικ?? Γ. Πλακιωτ?κη?.

euros-thumb-large

Μ?λι? 18.024 επιχειρ?σει? κ?νουν εξαγωγ??

Ολο?να και περισσ?τερε? επιχειρ?σει? πραγματοποιο?ν εξαγωγ??, εν? τι? δυν?μει? του? στι? ξ?νε? αγορ?? δοκιμ?ζουν περισσ?τερε? μικρ?? επιχειρ?σει?. Συγκριτικ?, βεβα?ω?, με το σ?νολο των παραγωγικ?ν επιχειρ?σεων τη? χ?ρα?, ο βαθμ?? εξωστρ?φεια? παραμ?νει χαμηλ??. Σ?μφωνα με τα στοιχε?α που δημοσιοπο?ησε χθε? η Ελληνικ? Στατιστικ? Αρχ? (ΕΛΣΤΑΤ), το 2017 πραγματοπο?ησαν εξαγωγ?? αξ?α? 28,28 δισ. ευρ? 18.024 επιχειρ?σει?.

16s3ellink-thumb-large

Με δ?ο επενδυτικ? σχ?ματα συζητ? η κυβ?ρνηση για το καζ?νο στο Ελληνικ?

Με δ?ο επενδυτικ? σχ?ματα για το καζ?νο στο Ελληνικ?, συζητ?ει ο υπουργ?? Αν?πτυξη? και Επενδ?σεων, Αδωνι? Γεωργι?δη?, ?πω? ε?πε σε συν?ντηση που ε?χε με δημοσιογρ?φου? και επαν?λαβε την πρ?θεση τη? κυβ?ρνηση? να μην υπ?ρξει ν?α παρ?ταση για το διαγωνισμ?.

bankofgreec-thumb-large

Η ΤτΕ στην πρ?τη γραμμ? του αγ?να για την αντιμετ?πιση τη? κλιματικ?? κρ?ση?

Ω? μια απ? τι? κεντρικ?? τρ?πεζε? που αναδεικν?ουν περισσ?τερο το θ?μα τη? κλιματικ?? αλλαγ??, παρουσι?ζει την Τρ?πεζα τη? Ελλ?δο? πρ?σφατη ?κθεση του OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum), με θ?μα τι? κεντρικ?? τρ?πεζε? και την κλιματικ? αλλαγ?.

attikesss

Αττικ? Οδ??: Οχι σε αυξ?σει? διοδ?ων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

Την εκτ?μηση ?τι η Αττικ? Οδ?? ?χει προ πολλο? αποσβεστε? εξ?φρασε χθε? ο υπουργ?? Υποδομ?ν Κ?στα? Καραμανλ??. Σημε?ωσε δε ?τι η αιτ?α που δεν ?χει ακ?μα επιστραφε? στο Δημ?σιο ε?ναι οι ?ροι τη? σ?μβαση? παραχ?ρηση?, οι οπο?οι ευνοο?ν τον ιδι?τη ει? β?ρο? του δημοσ?ου συμφ?ροντο?.

staikoyras-x

Ηλεκτρονικ? βιβλ?α για επιχειρ?σει? και ελε?θερου? επαγγελματ?ε?

Σε πιλοτικ? εφαρμογ? τ?θεται η ηλεκτρονικ? τ?ρηση βιβλ?ων το τελευτα?ο τρ?μηνο του 2019. Στ?χο? ε?ναι απ? το 2020 το μ?τρο να λειτουργε? πλ?ρω? και ?λε? οι επιχειρ?σει? και οι ελε?θεροι επαγγελματ?ε? να συμπληρ?νουν τα φορολογικ? του? βιβλ?α με ηλεκτρονικ? τρ?πο και με ?μεση σ?νδεση με το Taxisnet.

oikonomiko-thumb-large

ΙΟΒΕ: Σημαντικ? βελτ?ωση του δε?κτη οικονομικο? κλ?ματο? τον Ιο?λιο

Ο Δε?κτη? Οικονομικο? Κλ?ματο? κινε?ται ?ντονα ανοδικ? τον Ιο?λιο 2019, στι? 105,3 μον?δε? απ? 101,0 μον?δε? τον Ιο?νιο 2019, επ?δοση που ε?ναι η υψηλ?τερη απ? τον Μ?ρτιο του 2008, σημει?νει το ?δρυμα Οικονομικ?ν και Βιομηχανικ?ν Ερευν?ν, (ΙΟΒΕ) στην τελευτα?α «?ρευνα Οικονομικ?? Συγκυρ?α?» που εξ?δωσε.

marfin-

Ο ΔΗΚΤΗΣ (01/08/19)

Μετ? τον επικεφαλ?? τη? ΔΕΗ, η κυβ?ρνηση ε?ναι ?τοιμη να ανακοιν?σει τι? επιλογ?? τη? και για τη διο?κηση των Ελληνικ?ν Πετρελα?ων. Η επιστολ? προ? το διοικητικ? συμβο?λιο του ομ?λου, με την οπο?α το Δημ?σιο θα ενημερ?νει για τα επτ? μ?λη που προτε?νει για το Δ.Σ., ε?ναι πιθαν? να φτ?σει ακ?μη και σ?μερα.

euros--2-thumb-large

Καταργο?νται τα τεκμ?ρια διαβ?ωση?

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στη σταδιακ? κατ?ργηση των τεκμηρ?ων διαβ?ωση? προχωρ?ει η κυβ?ρνηση, με στ?χο ?ω? το2022,?στερα απ? 42 χρ?νια, να αν?κουν στη φορολογικ? ιστορ?α τη? χ?ρα?. Η κατ?ργηση των τεκμηρ?ων διαβ?ωση? θα περιληφθε? στον Κ?δικα Φορολογ?α? Εισοδ?ματο?, ο οπο?ο? θα κατατεθε? στη Βουλ? σ?ντομα. Παρ?λληλα, ?μω?, θα ενισχυθο?ν οι ?μμεσε? τεχνικ?? ελ?γχου και οι ηλεκτρονικ?? συναλλαγ?? προκειμ?νου, σε συνδυασμ? με τη με?ωση τη? φορολογ?α?, να αποκαλ?πτονται τα πραγματικ? εισοδ?ματα.

Περισσ?τερα