Planets?ντυπη συνδρομ? E-paper

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τουρκ?α ετοιμ?ζει ?θερμ?? Α?γουστο

Ερευνε? εντ?? τη? ελληνικ?? υφαλοκρηπ?δα? στην ευρ?τερη περιοχ? νοτ?ω? του Καστελλ?ριζου εξακολουθε? να σχεδι?ζει η Αγκυρα. Η κρατικ? εταιρε?α πετρελα?ων τη? γειτονικ?? χ?ρα?, TPAO, ?θεσε, σ?μφωνα με καλ? πληροφορημ?νε? πηγ??, α?τημα προ? το αρχηγε?ο του τουρκικο? ναυτικο? για να διεξαγ?γει σεισμικ?? ?ρευνε? σε περιοχ? που εκτε?νεται αν?μεσα στον 28ο και στον 29ο μεσημβριν?, ξεκιν?ει δηλαδ? απ? τα ν?τια τη? Ρ?δου και φτ?νει π?ρα απ? το Καστελλ?ριζο, μετ? τι? 15 Αυγο?στου.

ΚΟΣΜΟΣ g_first_a04--5

Σιδηροδρομικ? χ?ο? προκ?λεσαν τα ?σαραντ?ρια?

Aπ?στευτη ταλαιπωρ?α περ?μενε, εν μ?σω κα?σωνα, χιλι?δε? ταξιδι?τε? που κατ?κλυσαν τον σιδηροδρομικ? σταθμ? St Pancras του Λονδ?νου, προκειμ?νου να ταξιδ?ψουν με το Eurostar. Τα δρομολ?για μεταξ? Λονδ?νου και Παρισιο? διακ?πηκαν λ?γω προβλ?ματο? σε ενα?ριο καλ?διο τροφοδοσ?α? στον σιδηροδρομικ? σταθμ? Gare du Nord, στην Π?λη του Φωτ??.

ΕΛΛΑΔΑ

Το πλ?νο ΕΛ.ΑΣ. για συμμορ?ε?, ?Ρουβ?κωνα?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Συντεταγμ?νη επιχε?ρηση εξ?ρθρωση? αδ?στακτων συμμορι?ν ληστ?ν και διαρρηκτ?ν δρομολογε? η ΕΛ.ΑΣ. Παρ?λληλα η κυβ?ρνηση, για την απενεργοπο?ηση του «Ρουβ?κωνα», προωθε? νομοθετικ? ρ?θμιση-«προσθ?κη» μ?σω τη? οπο?α? οι πρ?ξει? των μελ?ν του θα δι?κονται αυτεπαγγ?λτω? και θα τιμωρο?νται αυστηρ?τατα. Ηδη, στι? υποδιευθ?νσει? και στα τοπικ? τμ?ματα ασφαλε?α? τη? Αττικ?? μετακιν?θηκαν  περ?που 500 αστυνομικο? απ? υπηρεσ?ε? «γραφε?ου», εν? αντ?στοιχη ε?ναι η εν?σχυση και τη? ομ?δα? ΔΙ.ΑΣ.

ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγ?? στον Αρειο Π?γο

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

Το υπουργικ? συμβο?λιο εξουσιοδ?τησε χθε? τον υπουργ? Δικαιοσ?νη? να προτε?νει στη Βουλ? τρει? υποψηφ?ου? για τι? θ?σει? του προ?δρου και του εισαγγελ?α του Αρε?ου Π?γου, επιλ?γοντα? αυστηρ? μεταξ? των αρχαι?τερων δικαστ?ν με β?ση την επετηρ?δα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μει?νεται απ? 10%-30% ο φετιν?? ΕΝΦΙΑ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τη με?ωση απ? 10% ?ω? 30% του ενια?ου φ?ρου ιδιοκτησ?α? ακιν?των προβλ?πει το ?ρθρο του μ?νι φορολογικο? νομοσχεδ?ου που κατατ?θηκε χθε? στη Βουλ?. Η ν?α κυβ?ρνηση καταργε? τη δι?ταξη τη? προηγο?μενη? κυβ?ρνηση? ?που κερδισμ?νοι ?ταν μ?νο ?σοι ε?χαν περιουσ?α ?ω? 200.000 ευρ? και μ?λιστα με αν?τατη ?κπτωση τα 100 ευρ?.

ΕΛΛΑΔΑ

Τερματ?ζεται ο παραλογισμ?? του ασ?λου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Αλλαγ? σελ?δα? σε ?να εμβληματικ? και ιδια?τερα φορτισμ?νο ζ?τημα για τα πανεπιστ?μια, το ?συλο, καθ?? το υπουργικ? συμβο?λιο χθε? ?δωσε το πρ?σινο φω? για την κατ?ργησ? του. Η ρ?θμιση θα ψηφιστε? απ? τη Βουλ? ?ω? τι? 8 Αυγο?στου και θα προβλ?πει δικα?ωμα επ?μβαση? τη? αστυνομ?α? και σ?λληψη και για αξι?ποινη πρ?ξη που τελ?στηκε εκτ?? του χ?ρου του πανεπιστημ?ου, εφ?σον ο παραβ?τη? μετ? την τ?λεσ? τη? εισ?λθει στον πανεπιστημιακ? χ?ρο.

ΚΟΣΜΟΣ

Οχι κυρ?σει? στην Αγκυρα για οκτ? μ?νε?

REUTERS, A.P.

Σαφ?? μ?νυμα ?τι η Αγκυρα θα αποφ?γειτι? κυρ?σει? σε περ?πτωση που επιλ?ξει να μην ενεργοποι?σειτου? ρωσικο?? πυρα?λου? S-400 ?στειλε ο Ντ?ναλντ Τραμπ μ?σω του γερουσιαστ? Λ?ντζι Γκρ?ιαμ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο ?κ?κκινο? η φοροδιαφυγ? στου? τουριστικο?? προορισμο??

Τρει? στι? δ?κα επιχειρ?σει? που ελ?γχθηκαν τον Ιο?νιο απ? την ΑΑΔΕ ε?χαν υποπ?σει σε φορολογικ?? παραβ?σει?. Ειδικ? στι? τουριστικ?? περιοχ??, η παραβατικ?τητα ε?ναι πολ? υψηλ? και στην Κ?ρκυρα ?φτασε στο 60%. Οσον αφορ? στου? επαγγελματικο?? κλ?δου?, η εκμετ?λλευση ταξ?, τα πλυντ?ρια αυτοκιν?των και τα ανθοπωλε?α βρ?σκονται στι? πρ?τε? θ?σει? με τα μεγαλ?τερα ποσοστ? φοροδιαφυγ??. 

ΕΛΛΑΔΑ

Κρο?σμα ιο? του Δυτ. Νε?λου και στην Αττικ?

ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στα δ?κα ?φτασαν τα δηλωμ?να για εφ?το? κρο?σματα λο?μωξη? του ιο? του Δυτικο? Νε?λου στη χ?ρα μα?. Μ?λιστα, ο ι?? φα?νεται ?τι ?κανε την εμφ?νισ? του και στο Λεκανοπ?διο Αττικ??, αφο? ?να? απ? του? ασθενε?? εκτιμ?ται ?τι μολ?νθηκε στην Ανατολικ? Αττικ?. 

ΚΟΣΜΟΣ

Η Αγκελα Μ?ρκελ στο Φεστιβ?λ Μπα?ρ?ιτ

Ευδι?θετη και υγι?? εμφαν?στηκε χθε?, κατ? την επ?σημη δεξ?ωση στα εγκα?νια του Φεστιβ?λ Μπα?ρ?ιτ στην ομ?νυμη π?λη τη? Γερμαν?α?, η καγκελ?ριο? Αγκελα Μ?ρκελ, η οπο?α τι? τελευτα?ε? εβδομ?δε? απασχολε? τα διεθν? ΜΜΕ με το ανεξ?γητο τρ?μουλ? τη?.

ΕΛΛΑΔΑ

Μ?τι: Καθαρ?ζεται το οικ?πεδο ?πυριτιδαποθ?κη?

Ξεκ?νησε χθε?, ?πειτα απ? μ?νε? γραφειοκρατικ?ν κωλυμ?των, ο καθαρισμ?? του οικοπ?δου επ? τη? λεωφ?ρου Μαραθ?νο?, ?που ε?χαν στοιβαχτε? τ?νοι καμ?νων κλαδι?ν και θρυμματισμ?νου ξ?λου απ? την περυσιν? φονικ? πυρκαγι? στην Ανατολικ? Αττικ?. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ?α στι? τρει? συντ?ξει? θα εκδ?δεται σε μ?α ημ?ρα

Μ?α στι? τρει? συντ?ξει? θα εκδ?δεται ψηφιακ?, εντ?? μια? ημ?ρα?, απ? την 1η Ιουν?ου 2020. Σε πολυνομοσχ?διο που αναμ?νεται να κατατεθε? στη Βουλ? την ερχ?μενη εβδομ?δα, θα περιλαμβ?νεται ρ?θμιση με την οπο?α θα γ?νεται το πρ?το β?μα για την «ψηφιακ? σ?νταξη», που φιλοδοξε? να θ?σει τ?ρμα στην πολυετ? σε κ?ποιε? περιπτ?σει? αναμον? για ?κδοση σ?νταξη?.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η ευθ?νη

Οι ετα?ροι και δανειστ?? μα? επ?δειξαν μεγ?λη προσαρμοστικ?τητα και εν?οτε υποκρισ?α τα τελευτα?α χρ?νια. Εκαναν τα στραβ? μ?τια ?ταν ξηλ?θηκαν σημαντικ?? μεταρρυθμ?σει? και ?ρχισαν οι παροχ?? και οι διορισμο?.

ΣΧΟΛΙΟ

Με τ?λμη αλλ? και με μ?τρο

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

Ακο?γεται και γρ?φεται συχν? ?τι μετ? την ?ττα του ΣΥΡΙΖΑ κλε?νει ο πολιτικ?? κ?κλο? τη? μεταπολ?τευση?. Πω?, δηλαδ?, θα κλε?σουμε του? λογαριασμο?? του παρελθ?ντο? και θα σταματ?σουμε να δ?νουμε μ?χε? για το τι συν?βη πριν απ? 44 ? 75 χρ?νια.Διαβ?στε ?λα τα ?ρθρα τη? σημεριν?? ?κδοση?