ΚΟΣΜΟΣ 16pope1-thumb-large-thumb-large-thumb-large--2-thumb-large-thumb-large-thumb-large

Ο Π?πα? Φραγκ?σκο? προσευχ?θηκε για του? μεταν?στε? που ?χασαν τη ζω? του? στο ναυ?γιο στη Μεσ?γειο

Ο Π?πα? Φραγκ?σκο? προσευχ?θηκε σ?μερα για του? μεταν?στε? που ?χασαν τη ζω? του? στη Μεσ?γειο Θ?λασσα αυτ?ν την εβδομ?δα, στο χειρ?τερο ναυ?γιο στην περιοχ? φ?το?, σ?μφωνα με την ?πατη Αρμοστε?α του ΟΗΕ για του? πρ?σφυγε?.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ greta-thunberg

Η 16χρονη Γκρ?τα και η γ?μνια του πλαν?τη μα?

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ο πλαν?τη? μα? νοσε? βαρι?. Οι θερμοκρασ?ε? που σημει?θηκαν στην Ευρ?πη τι? τελευτα?ε? ημ?ρε? –με τα ρεκ?ρ ζ?στη? να καταρρ?πτονται το ?να μετ? το ?λλο– το αποδεικν?ουν: 41,7 βαθμο? Κελσ?ου στην Ολλανδ?α, 42,6° C στο Παρ?σι, 40,9° C στην Κ?τω Σαξον?α τη? Γερμαν?α?,  40,2° C στο Β?λγιο, 36,9° C στη Βρεταν?α.

ΑΤΖΕΝΤΑ salesforce-t

Ματι?? στον κ?σμο

ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Για τον εικοστ? αι?να, μορφ?? ?πω? αυτ? του Σ?ζαρ Π?λι (Cesar Pelli) ?ταν ιδια?τερα επιδραστικ?? για τη σιλου?τα των π?λεων και τη δι?χυση μια? ν?α? αντ?ληψη? για το μ?λλον των μεγαλουπ?λεων στη Δ?ση και στην Ασ?α. Αργεντιν?? που ?γινε Αμερικαν??, ο αρχιτ?κτων Σ?ζαρ Π?λι (? Σεζ?ρ Π?λι) ε?ναι ο δημιουργ?? πολλ?ν ουρανοξυστ?ν που ?γιναν «μυθικο?» ?πω? οι περ?φημοι Petrona Towers, στην Κου?λα Λουμπο?ρ, στη Μαλαισ?α, που αποπερατ?θηκαν το 1997 και ?γιναν ?κτοτε σ?μβολο τη? Νοτιοανατολικ?? Ασ?α? (?ργο για το οπο?ο τιμ?θηκε με το Βραβε?ο Aga Khan). 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ motosukletistes-33872069

Ιω?ννη? Ρ?κα?: Π?ρα και απ? τη Δημοκρατ?α

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ*

Βλ?ποντα? τη σειρ? αστυν?μων στη νησ?δα τη? Λ. Κηφισ?α? απ? τα β?ρεια μ?χρι το κ?ντρο τη? Αθ?να?, που διευκολ?νουν τη δι?λευση κ?ποιου μηχανοκ?νητου επισ?μου, αναρωτι?μαι π?σο λιγ?τερου? νεκρο?? ? μ?νιμα αν?πηρου? θα ε?χαμε, ε?ν οι μισο? απ? αυτο?? αστυν?μευαν ουσιαστικ? του? οδηγο??, ?στε να εφαρμ?ζουν τον ΚΟΚ.

ΕΛΛΑΔΑ gre1111156_16794779

Το πλ?νο ΕΛ.ΑΣ. για συμμορ?ε?, ?Ρουβ?κωνα?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Συντεταγμ?νη επιχε?ρηση εξ?ρθρωση? αδ?στακτων συμμορι?ν ληστ?ν και διαρρηκτ?ν δρομολογε? η ΕΛ.ΑΣ. Παρ?λληλα η κυβ?ρνηση, για την απενεργοπο?ηση του «Ρουβ?κωνα», προωθε? νομοθετικ? ρ?θμιση-«προσθ?κη» μ?σω τη? οπο?α? οι πρ?ξει? των μελ?ν του θα δι?κονται αυτεπαγγ?λτω? και θα τιμωρο?νται αυστηρ?τατα. Ηδη, στι? υποδιευθ?νσει? και στα τοπικ? τμ?ματα ασφαλε?α? τη? Αττικ?? μετακιν?θηκαν  περ?που 500 αστυνομικο? απ? υπηρεσ?ε? «γραφε?ου», εν? αντ?στοιχη ε?ναι η εν?σχυση και τη? ομ?δα? ΔΙ.ΑΣ.

ΚΟΣΜΟΣ mdf49079

?Ντοπαρισμ?νο? κλ?μα λ?γω ρ?πων που δεν μει?νονται

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΠΕΡΣΗ

Στο μεγ?λο κ?μα κα?σωνα του 2003, ?ταν στη Γαλλ?α π?θαναν π?νω απ? 15.000 ?νθρωποι, η θερμοκρασ?α στο Παρ?σι ε?χε αγγ?ξει του? 39,3 βαθμο??. Την Π?μπτη το θερμ?μετρο στη γαλλικ? πρωτε?ουσα ?δειξε 42,6 βαθμο??, ανεβ?ζοντα? κατ? δ?ο βαθμο?? το ρεκ?ρ ?λων των εποχ?ν, που ε?χε καταγραφε? το 1943.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ dendias-netanjahu

Ν. Δ?νδια? απ? Ισρα?λ: Οι διμερε?? σχ?σει? μα?, σε ?λου? του? τομε??, ε?ναι εξαιρετικ??

Με τη συν?ντηση με τον Ισραηλιν? Πρ?εδρο Ρ?ουβεν Ρ?βλιν ?ρχισε την επ?σημη επ?σκεψ? του το πρω? στο Ισρα?λ ο υπουργ?? Εξωτερικ?ν Ν?κο? Δ?νδια?, η οπο?α εξελ?σσεται σε ιδια?τερα εγκ?ρδιο και παραγωγικ? κλ?μα, σ?μφωνα με διπλωματικ?? πηγ??. Στη συν?χεια ο κ. Δ?νδια? συναντ?θηκε με τον Ισραηλιν? ομ?λογ? του Ισρα?λ Κατζ, με μ?λη τη? ?νωση? Ελλ?νων Επιζ?ντων Ολοκαυτ?ματο?, καθ?? και με τον πρ?εδρο του ελληνο-ισραηλινο? επιμελητηρ?ου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ traders-_34175609

Τα ?κλειδι?? για αναβ?θμιση τη? ελληνικ?? οικονομ?α?

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Β?μα προ? τη σωστ? κατε?θυνση χαρακτηρ?ζουν τι? προγραμματικ?? δηλ?σει? τη? κυβ?ρνηση? αναλυτ?? και οικονομολ?γοι μιλ?ντα? στην «Κ», με την S&P να επισημα?νει ?τι θα λειτουργ?σουν θετικ? για την πιστοληπτικ? αξιολ?γηση? τη? Ελλ?δα?, αρκε? να τηρηθο?ν οι δεσμε?σει? προ? του? πιστωτ??.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ oruc-reis

Η Τουρκ?α ετοιμ?ζει ?θερμ?? Α?γουστο

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

Ερευνε? εντ?? τη? ελληνικ?? υφαλοκρηπ?δα? στην ευρ?τερη περιοχ? νοτ?ω? του Καστελλ?ριζου εξακολουθε? να σχεδι?ζει η Αγκυρα. Η κρατικ? εταιρε?α πετρελα?ων τη? γειτονικ?? χ?ρα?, TPAO, ?θεσε, σ?μφωνα με καλ? πληροφορημ?νε? πηγ??, α?τημα προ? το αρχηγε?ο του τουρκικο? ναυτικο? για να διεξαγ?γει σεισμικ?? ?ρευνε? σε περιοχ? που εκτε?νεται αν?μεσα στον 28ο και στον 29ο μεσημβριν?, ξεκιν?ει δηλαδ? απ? τα ν?τια τη? Ρ?δου και φτ?νει π?ρα απ? το Καστελλ?ριζο, μετ? τι? 15 Αυγο?στου.

ΕΛΛΑΔΑ serres--ekr1-thumb-large-thumb-large--2

Για ασ?μαντη αφορμ? η φονικ? συμπλοκ? στι? φυλακ?? Νιγρ?τα?

?πω? φ?ρεται να κατ?θεσε προανακριτικ? ο ρωσικ?? καταγωγ?? δρ?στη?, ο μεταξ? του? διαπληκτισμ?? ξ?σπασε τα ξημερ?ματα του Σαββ?του, ?ταν ?κανε παρατ?ρηση στον 35χρονο, υπ?κοο Γεωργ?α?, επειδ? ?κανε θ?ρυβο με αποτ?λεσμα ο ?διο? να μην μπορε? να κοιμηθε?.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 333333--3

Πραγματοποι?θηκε η 30η φορολοταρ?α

Ολοκληρ?θηκε η 30η φορολοταρ?α του Υπουργε?ου Οικονομικ?ν και τη? ΑΑΔΕ με β?ση τι? συναλλαγ?? των φορολογο?μενων του μην?? Ιουν?ου με κ?ρτε? και ?λλε? μορφ?? ηλεκτρονικ?ν μ?σων πληρωμ??. Οι 1.000 τυχερο? τη? κλ?ρωση? κερδ?ζουν απο 1.000 ευρ? το καθ?να?. 

ΕΛΛΑΔΑ gre1943443_32468334-thumb-large--2

Ακη? Τσελ?ντη?: Ο σεισμ?? εντ?σσεται στη μετασεισμικ? ακολουθ?α και δεν προκαλε? ανησυχ?α

Ο διευθυντ?? του Γεωδυναμικο? Ινστιτο?του καθηγητ?? Ακη? Τσελ?ντη? δ?λωσε ?τι ο σεισμ?? μεγ?θου? 4,1 τη? κλ?μακα? Ρ?χτερ που σημει?θηκε στι? 19:09 δεν προκαλε? ανησυχ?α και εντ?σσεται στη μετασεισμικ? ακολουθ?α του σεισμο? των 5,1 Ρ?χτερ.

ΕΛΛΑΔΑ lekkasss-thumb-large--2

Λ?κκα?: Τον περιμ?ναμε αυτ?ν τον σεισμ? – Ε?μαστε σε πλ?ρη μετασεισμικ? ακολουθ?α μετ? τα 5,3 Ρ?χτερ

«?ταν ?να γεγον?? αισθητ? σε ?λη την Αττικ?, το μεγεθ?? του πρ?πει να ε?ναι 4,3 Ρ?χτερ. Ε?ναι ?να? σεισμ?? τον οπο?ον τον περιμ?ναμε και τον ε?χαμε ουσιαστικ? προδιαγρ?ψει απ? την περασμ?νη Παρασκευ?», δ?λωσε ο πρ?εδρο? του ΟΑΣΠ Ευθ?μιο? Λ?κκα?

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 25s1hatzidakis-thumb-large--2

Ο ΔΗΚΤΗΣ (28/07/19)

Στην πλ?ρη επανεξ?ταση των δεδομ?νων για το πολ?παθο ?ργο τη? ηλεκτρικ?? διασ?νδεση? τη? Κρ?τη? με την Αττικ? προχωρ?ει ο υπουργ?? Εν?ργεια? Κωστ?? Χατζηδ?κη?.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 12513651

?Χρυσ??? στο παγκ?σμιο πρωτ?θλημα οι Μ. Κυρ?δου – Δ. Τσαμοπο?λου

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Η Μαρ?α Κυρ?δου… β?δισε στον… δρ?μο των διακρ?σεων που χ?ραξε, χθε?, η αδελφ? τη? Αν?τα Κυρ?δου. Με παρτεν?ρ τη Δ?μητρα Τσαμοπο?λου κατ?κτησαν χρυσ? μετ?λλιο στο παγκ?σμιο πρωτ?θλημα -23 ετ?ν, που βρ?σκεται σε εξ?λιξη στι? ΗΠΑ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ gkat_32_2707_page_1_image_0001

Χ?θηκαν 470.000 θ?σει? εργασ?α? στον ευρωπα?κ? τραπεζικ? κλ?δο

Σημαντικ? συρρ?κνωση αλλ? και ποιοτικ? μετασχηματισμ? ?χει υποστε? ο τραπεζικ?? κλ?δο? αν? τον κ?σμο μετ? την παγκ?σμια χρηματοπιστωτικ? κρ?ση του 2008, με τι? ευρωπα?κ?? τρ?πεζε? να εμφαν?ζονται αποδυναμωμ?νε? και τι? κινεζικ?? να ?χουν αναδειχθε? πρ?τε? στον κ?σμο. 

Περισσ?τερα