Ερευνα: Γενετικ? μετ?λλαξη κ?νει του? ανθρ?που? πιο ευα?σθητου? στην καρδιακ? προσβολ?

scaa_photo

Η απ?λεια εν?? αρχα?ου γονιδ?ου 2-3 εκατομμ?ρια χρ?νια πριν εξηγε? γιατ? οι ?νθρωποι ε?ναι πιο επιρρεπε?? στι? καρδιακ?? προσβολ?? συγκριτικ? με τα υπ?λοιπα ζ?α, σ?μφωνα με ν?α ?ρευνα που επικαλε?ται o Guardian.

Πριν απ? 50 χρ?νια ?γινε το ?μικρ? β?μα? του Νιλ ?ρμστρονγκ στη Σελ?νη

a2

«Ε?ναι ?να μικρ? β?μα για τον ?νθρωπο, ?να μεγ?λο ?λμα για την ανθρωπ?τητα»: με αυτ? τη φρ?ση του πριν απ? 50 χρ?νια, ο Νιλ ?ρμστρονγκ περνο?σε στην ιστορ?α ω? ο πρ?το? ?νθρωπο? που πατο?σε το π?δι του στη Σελ?νη, επ?τειο? που τιμ?θηκε το Σ?ββατο στι? ΗΠΑ και απ? τη NASA.

Δι?στημα

Πεν?ντα χρ?νια απ? το ?μικρ? β?μα για τον ?νθρωπο? και η συζ?τηση για την επιστροφ? στη Σελ?νη

moon_landing

Πριν απ? ακριβ?? 50 χρ?νια οι Αμερικανο? Νιλ ?ρμστρονγκ και Μπαζ ?λντριν π?τησαν στη Σελ?νη, ?να επ?τευγμα που παρακολο?θησαν απ? τι? τηλεορ?σει? του? σχεδ?ν μισ? δισεκατομμ?ριο ?νθρωποι. Το ιστορικ? γεγον?? γιορτ?ζεται σ?μερα στι? ΗΠΑ και σε ?λον τον κ?σμο, σε μια περ?οδο που η NASA προσπαθε? να εντε?νει τι? προετοιμασ?ε? τη? για να επιστρ?ψει και π?λι στον δορυφ?ρο τη? Γη?.

 
 

Galileo: Επαναλειτουργε? το ευρωπα?κ? σ?στημα πλο?γηση? μ?σω δορυφ?ρου

galileo

Το Galileo, το ευρωπα?κ? σ?στημα πλο?γηση? μ?σω δορυφ?ρου, που παρ?μενε βουβ? απ? την Παρασκευ?, λειτουργε? και π?λι, ανακο?νωσε σ?μερα η αρμ?δια υπηρεσ?α τη? Ευρωπα?κ?? Ενωση? που προειδοπο?ησε ωστ?σο για «πιθαν? αστ?θεια».

Δι?στημα

Galileo: Εκτ?? λειτουργ?α? το ευρωπα?κ? δορυφορικ? σ?στημα πλο?γηση?

galileo-navi

Το ευρωπα?κ?, δορυφορικ? σ?στημα πλο?γηση? Galileo, αντ?παλο? του αμερικανικο? GPS, αντιμετωπ?ζει απ? την Παρασκευ? «βλ?βη» που συνδ?εται με «?να τεχνικ? πρ?βλημα», ανακο?νωσε η Ευρωπα?κ? Υπηρεσ?α Παγκ?σμιου Δορυφορικο? Συστ?ματο? Πλο?γηση? (GSA).

Δι?στημα

Ανθρ?πινα χν?ρια στη Σελ?νη

58-apollo-03 ΔΙΟΝΥΣΗΣ Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ*

Τον Ιο?λιο του 1969 ε?χα την τ?χη να καλ?ψω το διαστημικ? πρ?γραμμα «Απ?λλων» για μια αθηνα?κ? εφημερ?δα κι ?τσι ?φτασα στο Διαστημικ? Κ?ντρο Κ?νεντι την παραμον? τη? εκτ?ξευση? του «Απ?λλων 11».

Περισσ?τερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3

Η ?πρ?σινη? εν?ργεια δεν ε?ναι αρκετ? για την προστασ?α του περιβ?λλοντο?

Το «πρασ?νισμα» τη? ηλεκτρικ?? εν?ργεια?, με την παραγωγ? ρε?ματο? ?χι απ? ?νθρακα και πετρ?λαιο, αλλ? απ? ηλιακ? και αιολικ? εν?ργεια, δεν ε?ναι αρκετ? για να επιτευχθο?ν οι κλιματικο? στ?χοι τη? «Συμφων?α? του Παρισιο?» για ?νοδο τη? παγκ?σμια? θερμοκρασ?α? το πολ? κατ? 1,5 ?ω? δ?ο βαθμο?? Κελσ?ου.

greta-thunberg

Η 16χρονη Γκρ?τα και η γ?μνια του πλαν?τη μα?

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ο πλαν?τη? μα? νοσε? βαρι?. Οι θερμοκρασ?ε? που σημει?θηκαν στην Ευρ?πη τι? τελευτα?ε? ημ?ρε? –με τα ρεκ?ρ ζ?στη? να καταρρ?πτονται το ?να μετ? το ?λλο– το αποδεικν?ουν: 41,7 βαθμο? Κελσ?ου στην Ολλανδ?α, 42,6° C στο Παρ?σι, 40,9° C στην Κ?τω Σαξον?α τη? Γερμαν?α?,  40,2° C στο Β?λγιο, 36,9° C στη Βρεταν?α.