roupc

Οι διαδρομ?? και ο ρ?λο? του Ρουπακι? στη Χρυσ? Αυγ?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τ?σσερα χρ?νια μετ? την ?ναρξη τη? δ?κη? τη? Χρυσ?? Αυγ?? κι ?πειτα απ? 368 συνεδρι?σει?, πλησι?ζει η ?ρα για την απολογ?α του Γι?ργου Ρουπακι?, βασικο? κατηγορουμ?νου για την ανθρωποκτον?α του Πα?λου Φ?σσα. Απ? την πρ?τη στιγμ? η ηγεσ?α τη? οργ?νωση? προσπ?θησε να αποτιν?ξει οποιαδ?ποτε σ?νδεση μαζ? του. Β?ντεο, φωτογραφ?ε? και απολογ?ε? συγκατηγορουμ?νων του, ?μω?, μαρτυρο?ν τι? διαδρομ?? του στο νεοναζιστικ? μ?ρφωμα.

checover

Αφι?ρωμα: Η σκι? του Τσερν?μπιλ

Με αφορμ? την επιτυχημ?νη τηλεοπτικ? σειρ? «Τσερν?μπιλ», η «Κ» ξετυλ?γει την ιστορ?α του πυρηνικο? ατυχ?ματο? που ακ?μη στοιχει?νει την Ευρ?πη και τον υπ?λοιπο κ?σμο.

screen-shot-2019-06-20-at-1202

Οι ?ανορθογραφ?ε?? του Παλαιοκ?στα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Η «Κ» περιγρ?φει καρ? καρ? απ? β?ντεο-ντοκουμ?ντο τη δε?τερη απ?δραση με... χρ?ση ελικοπτ?ρου απ? τον Κορυδαλλ?, πριν απ? 10 χρ?νια, του καταζητο?μενου (και συγγραφ?α) Βασ?λη Παλαιοκ?στα: οι ανατροπ?? σε σχ?ση µε ?σα περιγρ?φει ο ?διο? για το γεγον?? στο βιβλ?ο του, η Βο?λα µε το σχοιν? και τη χειροβομβ?δα, η ορειβατικ? σκ?λα, ο «σ?ντροφο?» Αλκ?τ Ριζ?ι, το σεν?ριο για εκ των ?σω βο?θεια.

12321

Το παρασκ?νιο ?ω? τι? συλλ?ψει? στη Θεσσαλον?κη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Το παρασκ?νιο μια? «στ?ση?» κρατουμ?νων στι? φυλακ?? Κορυδαλλο? αποκαλ?πτει η «Κ». Η ?σκηση δι?ξεων, η φραγ? σε χορ?γηση αδει?ν, ο Δημ?τρη? Κουφοντ?να?, τα μ?λη τη? «Συνωμοσ?α? Πυρ?νων» και ο κρ?κο? των τελευτα?ων συλλ?ψεων στη Θεσσαλον?κη.

fire2new

Φωτι? στην Ανατολικ? Αττικ?: Στο κρ?σιμο π?στο ?ναν χρ?νο μετ?

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η «Κ» βρ?θηκε στο πυροφυλ?κιο Ραφ?να? με του? ανθρ?που? που π?ρυσι εντ?πισαν πρ?τοι τον καπν? τη? μεγ?λη? φωτι??. «Βλ?πει? εκε?, στη γο?βα; Στην αρχ? ε?δαμε εκε? δ?ο το?φε? καπνο?», λ?ει ο Μ?νο? Τσαλιαγκ?? και με το χ?ρι του δε?χνει χιλι?μετρα μακρι?, στο β?θο? του ορ?ζοντα, το σημε?ο απ’ ?που ξεκ?νησε η φονικ? πυρκαγι? τη? 23η? Ιουλ?ου 2018.

gkka_11_2605_page_1_image_0001

Οι διαδρομ?? εν?? VIP... ισοβ?τη

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Με την π?ρτα των φυλακ?ν µισ?νοιχτη για χορ?γηση και ν?α? ?δεια?, παρουσι?ζει µεγ?λο ενδιαφ?ρον η καταγραφ? τη? «?γκλειστη? διαδροµ??» του πολυ?σοβ?τη ?ηµ?τρη Κουφοντ?να. Ο χαρακτηρισµ?? «κρατο?µενο? VIP» τεκµα?ρεται απ? προνοµιακ? µεταχε?ριση, εν? υπ?ρξε πρ?ταση να παραδ?δει µαθ?µατα σε κρατουµ?νου?. «?? µελισσοκ?µο? ? τροµοκρ?τη?;» απ?ρησαν κ?ποιοι εκπρ?σωποι του ν?µου.

s18_190519_eyp

Δουλεμπορικ? θρ?λερ με ?ρωμα ΕΥΠ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Υπ?λληλοι τη? ΕΥΠ, αστυνομικο? του Αλλοδαπ?ν, στελ?χη του Λιμενικο? και δουλ?μποροι-πληροφοριοδ?τε? αποτελο?ν τα κεντρικ? πρ?σωπα μια? απ? τι? πιο σκοτειν?? και περ?πλοκε? υποθ?σει? διαφθορ?? που απασχ?λησε τα τελευτα?α χρ?νια τι? διωκτικ?? αρχ?? και τη Δικαιοσ?νη. Η «Κ» παρουσι?ζει το χρονικ? των γεγον?των, μ?σα απ? απ?ρρητε? αναφορ??, επ?σημα δικαστικ? ?γγραφα και τι? μαρτυρ?ε? ορισμ?νων απ? εκε?νου? που βρ?θηκαν κοντ? στα γεγον?τα και κατ?θεσαν στη δ?κη.

theftcover--2

Πανευρωπα?κ? ?ρευνα: Οι απ?τε? με τον ΦΠΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, TΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

H α?ξηση του ΦΠΑ στο 24% και η επιτ?χυνση τη? διαδικασ?α? επιστροφ?? φ?ρου στου? δικαιο?χου? απογε?ωσαν τη βιοµηχαν?α εικονικ?ν τιµολογ?ων. Αυτ? συν?γεται απ? µεγ?λη πανευρωπα?κ? ?ρευνα στην οπο?α συµµετε?χε η «Κ».

theftcover

Η ?απ?τη του αι?να? με το εμπ?ριο ρ?πων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, TΑΣΟΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Η «Κ» συμμετε?χε σε μια πανευρωπα?κ? ?ρευνα, που συντ?νισε ο γερμανικ??, μη κερδοσκοπικ?? δημοσιογραφικ?? οργανισμ?? «CORRECTIV» και παρουσι?ζει τα ελληνικ? ?χνη στι? 300.000 σελ?δε? διαβαθμισμ?νων εγγρ?φων που αφορο?ν εικονικ?? ενδοκοινοτικ?? συναλλαγ??. 

Περισσ?τερα