Ο Π?πα? Φραγκ?σκο? προσευχ?θηκε για του? μεταν?στε? που ?χασαν τη ζω? του? στο ναυ?γιο στη Μεσ?γειο

16pope1-thumb-large-thumb-large-thumb-large--2-thumb-large-thumb-large-thumb-large

Ο Π?πα? Φραγκ?σκο? προσευχ?θηκε σ?μερα για του? μεταν?στε? που ?χασαν τη ζω? του? στη Μεσ?γειο Θ?λασσα αυτ?ν την εβδομ?δα, στο χειρ?τερο ναυ?γιο στην περιοχ? φ?το?, σ?μφωνα με την ?πατη Αρμοστε?α του ΟΗΕ για του? πρ?σφυγε?.

?Ντοπαρισμ?νο? κλ?μα λ?γω ρ?πων που δεν μει?νονται

mdf49079 ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΠΕΡΣΗ

Στο μεγ?λο κ?μα κα?σωνα του 2003, ?ταν στη Γαλλ?α π?θαναν π?νω απ? 15.000 ?νθρωποι, η θερμοκρασ?α στο Παρ?σι ε?χε αγγ?ξει του? 39,3 βαθμο??. Την Π?μπτη το θερμ?μετρο στη γαλλικ? πρωτε?ουσα ?δειξε 42,6 βαθμο??, ανεβ?ζοντα? κατ? δ?ο βαθμο?? το ρεκ?ρ ?λων των εποχ?ν, που ε?χε καταγραφε? το 1943.

?Πολεμικ? Συμβο?λιο? απ? τον Τζ?νσον για ?τακτο Brexit

britains-pr--2

Πυρετ?δη προετοιμασ?α κυβ?ρνηση? και δημοσ?ου για το ενδεχ?μενο μη συμφων?α? επιβ?λλει ο Μπ?ρι?. Τζ?νσον, για να δοθε? ν?α δυναμικ? στη διαπραγμ?τευση του Brexit. Συγκροτε? «Πολεμικ? Συμβο?λιο» μιμο?μενο? τον Τσ?ρτσιλ. Το ν?ο κυβερνητικ? ?ργανο θα συνεδρι?ζει καθημεριν? ακ?μη και στο δι?στημα των διακοπ?ν.

Υπ? βρετανικ? συνοδε?α τα εμπορικ? στον Περσικ?

hms-duncan-h

Απ? α?ριο πλο?α του βρετανικο? πολεμικο? θα συνοδε?ουν εμπορικ? υπ? βρετανικ? σημα?α μ?σα απ? τα Στεν? του Ορμο?ζ. Το Λονδ?νο ζητ? ναυτικ? επιχε?ρηση προστασ?α? υπ? ευρωπα?κ? διο?κηση, Βερολ?νο και Παρ?σι διστ?ζουν.

Πραγματοποι?θηκε με επιτυχ?α δοκιμ? του συστ?ματο? αερ?μυνα? Arrow-3 στην Αλ?σκα

arrow-3

Το Ισρα?λ και οι Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? πραγματοπο?ησαν με επιτυχ?α δοκιμ?? εν?? συστ?ματο? αερ?μυνα? μεγ?λου βεληνεκο?? στην Αλ?σκα, στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?, αν?φερε σ?μερα σε ανακο?νωσ? του το ισραηλιν? υπουργε?ο ?μυνα?.

Ροχαν?: Η παρουσ?α ξ?νων δυν?μεων θα αυξ?σει τι? εντ?σει? στην περιοχ?

xasan-roxani

Η παρουσ?α ξ?νων δυν?μεων θα ε?ναι η κ?ρια πηγ? ?νταση? στον Κ?λπο, δ?λωσε σ?μερα ο Ιραν?? πρ?εδρο? Χασ?ν Ροχαν? σε μια συν?ντηση με τον υπουργ? Εξωτερικ?ν του Ομ?ν στην Τεχερ?νη, σ?μφωνα με τον επ?σημο ιστ?τοπο τη? προεδρ?α?.

Αποκλεισμ?νοι π?νω σε σκ?φο? τη? ιταλικ?? ακτοφυλακ?? παραμ?νουν 130 μεταν?στε?

download--20

Το σκ?φο? τη? ιταλικ?? ακτοφυλακ?? Gregoretti προσ?γγισε στη δι?ρκεια τη? ν?χτα? στο στρατιωτικ? λιμ?νι τη? Αουγκο?στα κοντ? στην Κατ?νια (ν?τια), ?μω? η Ιταλ?α αναμ?νει μια συμφων?α τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? προτο? επιτρ?ψει την αποβ?βαση τουλ?χιστον 130 μεταναστ?ν που παραμ?νουν αποκλεισμ?νοι π?νω στο σκ?φο? εδ? και τρει? ημ?ρε?, ανακο?νωσε σ?μερα η κυβ?ρνηση.

Στι? 1.373 ?φθασαν οι συλλ?ψει? στη Μ?σχα - Καταδικ?ζουν ΕΕ και ΜΚΟ

rally-callin

Στι? 1.373 ?φτασαν οι συλλ?ψει? στι? οπο?ε? προχ?ρησε χθε? η ρωσικ? αστυνομ?α, ει? β?ρο? ατ?μων που διαδ?λωσαν στη Μ?σχα υπ?ρ τη? διεξαγωγ?? ελε?θερων εκλογ?ν. Πρ?κειται, σ?μφωνα με ΜΚΟ για τον μεγαλ?τερο αριθμ? προσαγωγ?ν μετ? το κ?νημα αμφισβ?τηση? του 2012 κατ? τη? επιστροφ?? του Βλαντ?μιρ Πο?τιν στο Κρεμλ?νο. 

Περισσ?τερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΑΛΛΗΣΚΟΠΙΑ

greta-thunberg

Η 16χρονη Γκρ?τα και η γ?μνια του πλαν?τη μα?

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ο πλαν?τη? μα? νοσε? βαρι?. Οι θερμοκρασ?ε? που σημει?θηκαν στην Ευρ?πη τι? τελευτα?ε? ημ?ρε? –με τα ρεκ?ρ ζ?στη? να καταρρ?πτονται το ?να μετ? το ?λλο– το αποδεικν?ουν: 41,7 βαθμο? Κελσ?ου στην Ολλανδ?α, 42,6° C στο Παρ?σι, 40,9° C στην Κ?τω Σαξον?α τη? Γερμαν?α?,  40,2° C στο Β?λγιο, 36,9° C στη Βρεταν?α.

VIDEO

marabou07

Παγωτ? απ? χ?ρι

 Οι ν?ε? τ?σει? και οι ν?ε? διευθ?νσει? με τι? πιο δροσερ?? και πρωτ?τυπε? γε?σει?.