ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιω?ννη? Ρ?κα?: Π?ρα και απ? τη Δημοκρατ?α

motosukletistes-33872069 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΚΑΣ*

Βλ?ποντα? τη σειρ? αστυν?μων στη νησ?δα τη? Λ. Κηφισ?α? απ? τα β?ρεια μ?χρι το κ?ντρο τη? Αθ?να?, που διευκολ?νουν τη δι?λευση κ?ποιου μηχανοκ?νητου επισ?μου, αναρωτι?μαι π?σο λιγ?τερου? νεκρο?? ? μ?νιμα αν?πηρου? θα ε?χαμε, ε?ν οι μισο? απ? αυτο?? αστυν?μευαν ουσιαστικ? του? οδηγο??, ?στε να εφαρμ?ζουν τον ΚΟΚ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ?κλειδι?? για αναβ?θμιση τη? ελληνικ?? οικονομ?α?

traders-_34175609 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Β?μα προ? τη σωστ? κατε?θυνση χαρακτηρ?ζουν τι? προγραμματικ?? δηλ?σει? τη? κυβ?ρνηση? αναλυτ?? και οικονομολ?γοι μιλ?ντα? στην «Κ», με την S&P να επισημα?νει ?τι θα λειτουργ?σουν θετικ? για την πιστοληπτικ? αξιολ?γηση? τη? Ελλ?δα?, αρκε? να τηρηθο?ν οι δεσμε?σει? προ? του? πιστωτ??.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πραγματοποι?θηκε η 30η φορολοταρ?α

333333--3

Ολοκληρ?θηκε η 30η φορολοταρ?α του Υπουργε?ου Οικονομικ?ν και τη? ΑΑΔΕ με β?ση τι? συναλλαγ?? των φορολογο?μενων του μην?? Ιουν?ου με κ?ρτε? και ?λλε? μορφ?? ηλεκτρονικ?ν μ?σων πληρωμ??. Οι 1.000 τυχερο? τη? κλ?ρωση? κερδ?ζουν απο 1.000 ευρ? το καθ?να?. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΔΗΚΤΗΣ (28/07/19)

25s1hatzidakis-thumb-large--2

Στην πλ?ρη επανεξ?ταση των δεδομ?νων για το πολ?παθο ?ργο τη? ηλεκτρικ?? διασ?νδεση? τη? Κρ?τη? με την Αττικ? προχωρ?ει ο υπουργ?? Εν?ργεια? Κωστ?? Χατζηδ?κη?.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χ?θηκαν 470.000 θ?σει? εργασ?α? στον ευρωπα?κ? τραπεζικ? κλ?δο

gkat_32_2707_page_1_image_0001

Σημαντικ? συρρ?κνωση αλλ? και ποιοτικ? μετασχηματισμ? ?χει υποστε? ο τραπεζικ?? κλ?δο? αν? τον κ?σμο μετ? την παγκ?σμια χρηματοπιστωτικ? κρ?ση του 2008, με τι? ευρωπα?κ?? τρ?πεζε? να εμφαν?ζονται αποδυναμωμ?νε? και τι? κινεζικ?? να ?χουν αναδειχθε? πρ?τε? στον κ?σμο. 

Περισσ?τερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο ΔΗΚΤΗΣ (25/07/19)

Μ?νο εφ?σον ?χουν κλε?σει ραντεβο? θα μπορο?ν να προσ?ρχονται στι? εφορ?ε? απ? την ερχ?μενη Δευτ?ρα ?σοι φορολογο?μενοι ?χουν εκκρεμε?? υποθ?σει? και θ?λουν να επισκεφθο?ν τα τμ?ματα ελ?γχου.

Ο ΔΗΚΤΗΣ

Ο ΔΗΚΤΗΣ (28/07/19)

Στην πλ?ρη επανεξ?ταση των δεδομ?νων για το πολ?παθο ?ργο τη? ηλεκτρικ?? διασ?νδεση? τη? Κρ?τη? με την Αττικ? προχωρ?ει ο υπουργ?? Εν?ργεια? Κωστ?? Χατζηδ?κη?.