Η ευθ?νη

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Οι ετα?ροι και δανειστ?? μα? επ?δειξαν μεγ?λη προσαρμοστικ?τητα και εν?οτε υποκρισ?α τα τελευτα?α χρ?νια. Εκαναν τα στραβ? μ?τια ?ταν ξηλ?θηκαν σημαντικ?? μεταρρυθμ?σει? και ?ρχισαν οι παροχ?? και οι διορισμο?.

Με τ?λμη αλλ? και με μ?τρο

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

Ακο?γεται και γρ?φεται συχν? ?τι μετ? την ?ττα του ΣΥΡΙΖΑ κλε?νει ο πολιτικ?? κ?κλο? τη? μεταπολ?τευση?. Πω?, δηλαδ?, θα κλε?σουμε του? λογαριασμο?? του παρελθ?ντο? και θα σταματ?σουμε να δ?νουμε μ?χε? για το τι συν?βη πριν απ? 44 ? 75 χρ?νια.

Προ? ?να πιο αποτελεσματικ? κρ?το?

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

Το πρ?το νομοσχ?διο τη? κυβ?ρνηση? Μητσοτ?κη, το οπο?ο κατατ?θηκε στη Βουλ? αργ? την Π?μπτη, ε?ναι ?να φιλ?δοξο και καλοδεχο?μενο σχ?διο για ?να «επιτελικ? κρ?το?» που θα καθορ?ζει τη λειτουργ?α και διαφ?νεια τη? κυβ?ρνηση?, των κυβερνητικ?ν οργ?νων και τη? κεντρικ?? δημ?σια? διο?κηση?.

Για την ελληνικ? διαφορ?

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ

Δ?ο αι?νε? τ?ρα, το απολειφ?δι του κοσμοπολ?τικου Ελληνισμο? που αποτ?λεσε βαλκ?νιο «εθνικ? κρ?το?», παλε?ει να επιβι?σει ιστορικ?. Με αποκλειστικ? μπο?σουλα τη μ?μηση, τον μεταπρατισμ?.

Ο αιφνιδιασμ?? εν?? ιδρ?ματο?

ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Ε?ναι μνημε?ο νεοελληνικ?? εκπαιδευτικ?? κληρονομι?? η ανακο?νωση τη? Πρυτανε?α? και των κοσμητ?ρων του Εθνικο? Μετσ?βιου Πολυτεχνε?ου σχετικ?? με ?σα αναφ?ρθηκαν στη Βουλ? περ? σ?νδεση? του Αρχαιολογικο? Μουσε?ου με τον πολ?παθο χ?ρο του Μετσοβ?ου.

Οι ανησυχ?ε? του μ?σου πολ?τη

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Απασχολημ?νο? με την επιβ?ωση, τη δικ? του αλλ? και τη? οικογ?νει?? του, καθ?? και με ?λλα προσωπικ? προβλ?ματα, ο μ?σο? πολ?τη? δεν ?χει χρ?νο και βο?ληση να ασχοληθε? –? να ενδιαφερθε?– με γενικ?τερα θ?ματα.

Σαν ?να αφ?γημα χωρ?? σημε?α στ?ξη?

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Δεν ?ταν ακριβ?? προσφ?νηση το «μαν?ρι μου», με το οπο?ο απευθυν?ταν στον συνομιλητ? του. Απ? την ακριβ? του κ?ρη, Κατερ?να, μ?χρι του? φ?λου? του, ανθρ?που? που του? γν?ριζε και αισθαν?ταν οικει?τητα μαζ? του?.

Το κλειδ? (και) για το κ?στο? δανεισμο?

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ

Επιτ?λου?! Ολοι εκτιμο?ν θετικ? τη με?ωση του κ?στου? δανεισμο? του ελληνικο? κρ?του?, χωρ?? κανε?? να προσφε?γει στι? γραφικ?? (και παρ?ταιρε?...) συγκρ?σει? με το κ?στο? τη? Πορτογαλ?α? ? τη? Ιρλανδ?α? – ?πω? γιν?ταν πριν την κυβερνητικ? αλλαγ?.

Το Κονκλ?βιο (28/07/19)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

Δεν ?τυχε. Π?τυχε. Αναφ?ρομαι στην «ομερτ?» που επ?βαλε ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? στο κυβερνητικ? επιτελε?ο για το θ?μα τη? ?μεση? με?ωση? του ΕΝΦΙΑ απ? τον Α?γουστο που κρατ?θηκε ω? επτασφρ?γιστο μυστικ? για οκτ? ολ?κληρε? μ?ρε?.

Προσωπικ? συμφ?ρον και πολιτικ?? επιλογ??

ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ

Η αν?δειξη του Μπ?ρι? Τζ?νσον στην ηγεσ?α των Συντηρητικ?ν και στην πρωθυπουργ?α τη? Μεγ?λη? Βρεταν?α? ?ρθε να ενισχ?σει περαιτ?ρω το φαιν?μενο τη? αν?δυση? στην εξουσ?α αμφιλεγ?μενων φυσιογνωμι?ν, με λα?κιστικ? χαρακτηριστικ? και αντισυστημικ?, αντισυμβατικ? προφ?λ.

Τα απροσδ?κητα γεγον?τα κ?νουν τη διαφορ?

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Κ. ΤΣΟΥΚΑΣ*

Λ?γεται ?τι, ?ταν o Βρεταν?? πρωθυπουργ?? Χ?ρολντ Μακμ?λαν ρωτ?θηκε τι φοβ?ταν περισσ?τερο στην πολιτικ?, απ?ντησε: «Γεγον?τα αγαπητ? μου, γεγον?τα».

Η ιδεολογ?α του κοινωνικο? ανθρωπισμο?

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ*

Αυτ?? ε?ναι δεξι??, αλλ? καλ??. Και το αντ?στροφο. Κ?πω? ?τσι ε?χε διαμορφωθε? η ψυχολογ?α και η νοοτροπ?α εν?? πολ? μεγ?λου μ?ρου? του ελληνικο? λαο? και με β?ση τη λογικ? αυτ?, του? κατ?τασσαν σε καλο?? και κακο??.

Τετραμερ?? συνεργασ?α στην Ανατολικ? Μεσ?γειο

ΝΤΕ?ΒΙΝΤ ΧΑΡΙΣ*, ΕΝΤΙ ΖΕΜΕΝΙΔΗΣ*

Πριν απ? ?ξι χρ?νια, η Αμερικανικ? Εβρα?κ? Επιτροπ? (AJC) και το Hellenic American Leadership Council (HALC) ?νωσαν τι? δυν?μει? του? για να υποστηρ?ξουν τι? προσπ?θειε? των βουλευτ?ν Γκα? Μπιλιρ?κη? (Ρεπουμπλικαν??, Φλ?ριντα) και Τεντ Ντ?ιτ? (Δημοκρατικ??, Φλ?ριντα) για τη δημιουργ?α τη? συν?λευση? τη? «Ελληνικ?? και Ισραηλιν?? Συμμαχ?α? του Κογκρ?σου» (CHIA).

Η πρ?κληση του ισ?τιμου κοσμοπολιτισμο?

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ*, ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ**

Αν κ?τι χαρακτ?ρισε τι? εκλογ?? για το Ευρωπα?κ? Κοινοβο?λιο στη χ?ρα? μα?, ?σο και την πορε?α ?πειτα απ? αυτ??, ε?ναι ?τι ζητ?ματα κεντρικ?? σημασ?α? για την πορε?α τη? χ?ρα? μ?σα στην Ευρωπα?κ? Ενωση ελ?χιστα συζητ?θηκαν. Προτεραι?τητα ε?χαν οι «δικο?» μα? πολιτικο? και το «δικ?» μα? πολιτικ? σ?στημα, που κατ? την κυρ?αρχη αντ?ληψη ?ταν, ε?ναι και θα ε?ναι το κ?ντρο ?λων των διαδικασι?ν, εσωτερικ?ν και εξωτερικ?ν.

Η πρ?κληση του Brexit για την Ελλ?δα

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ*

Η εκλογ? του Μπ?ρι? Τζ?νσον στη Μεγ?λη Βρεταν?α δημιουργε? ?να ν?ο πολιτικ? περιβ?λλον για το Brexit, με ισχυρ?? πλ?ον τι? πιθαν?τητε? για μ?α no-deal ?ξοδο απ? την Ευρωπα?κ? Ενωση.

Το τολμηρ? στο?χημα τη? αν?πτυξη?

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΒΑΔΙΑΣ*

Π?? επιτυγχ?νεται η οικονομικ? αν?πτυξη; Δυν?μει? απ? ?λο το ε?ρο? του πολιτικο? φ?σματο? στην Ελλ?δα αγων?ζονται να πε?σουν ?τι ?χουν τη σωστ? συνταγ?.

80 χρ?νια πριν στην ?Κ? 28-7-1939

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Κατ? τα? πληροφορ?α? του γερμανικο? πρακτορε?ου, ανεκοιν?θη επισ?μω? εν Λονδ?νω η προσεχ?? αναχ?ρησι? στρατιωτικ?? αποστολ?? ει? Μ?σχαν.

Καν?νε? ασφαλε?α?

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ανοικτ? πληγ? παραμ?νει το φαιν?μενο των πνιγμ?ν στι? ελληνικ?? θ?λασσε?. Στατιστικ?, κατ?χουμε το θλιβερ? προν?μιο μια? απ? τι? υψηλ?τερε? θ?σει? στη σχετικ? λ?στα, ?χι μ?νο στην Ε.Ε. αλλ? και σε παγκ?σμιο επ?πεδο. 

Νοσηρ? εξουσ?α

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Η δολοφον?α τη? Αμερικαν?δα? βιολ?γου Σο?ζαν Ιτον στην Κρ?τη δεν ε?ναι «?λλο ?να φονικ?» που, αφο? δικαστε? ο ?νοχο?, η υπ?θεση θα θεωρηθε? λ?ξασα. Τ?ποτα δεν «λ?γει», εγγρ?φεται στη μν?μη και στην ιστορ?α του τ?που, χαρακτηρ?ζει, επηρε?ζει συμπεριφορ??, διαμορφ?νει συνειδ?σει?.

Περισσ?τερα

Αρθρογρ?φοι

ΦΙΛΙΣΤΩΡ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ...

80 χρ?νια πριν στην ?Κ? 28-7-1939

army ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Κατ? τα? πληροφορ?α? του γερμανικο? πρακτορε?ου, ανεκοιν?θη επισ?μω? εν Λονδ?νω η προσεχ?? αναχ?ρησι? στρατιωτικ?? αποστολ?? ει? Μ?σχαν.

Τελευτα?α Σελ?δα

greta-thunberg

Η 16χρονη Γκρ?τα και η γ?μνια του πλαν?τη μα?

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ο πλαν?τη? μα? νοσε? βαρι?. Οι θερμοκρασ?ε? που σημει?θηκαν στην Ευρ?πη τι? τελευτα?ε? ημ?ρε? –με τα ρεκ?ρ ζ?στη? να καταρρ?πτονται το ?να μετ? το ?λλο– το αποδεικν?ουν: 41,7 βαθμο? Κελσ?ου στην Ολλανδ?α, 42,6° C στο Παρ?σι, 40,9° C στην Κ?τω Σαξον?α τη? Γερμαν?α?,  40,2° C στο Β?λγιο, 36,9° C στη Βρεταν?α.

ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ «Κ»

galani-kathimerini-geyma-21-7-19-titina-chalmatzi

Ευανθ?α Γαλ?νη στην ?Κ?: O καρκ?νο? θα γ?νει χρ?νια ν?σο?

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

«Σε µερικ? χρ?νια θα θεραπε?ουµε πλ?ρω? ολο?να και περισσ?τερου? καρκινοπαθε??». Η Ελλην?δα καθηγ?τρια Ογκολογ?α? ερευν?τρια στη Mayo Clinic Ευανθ?α Γαλ?νη µιλ?ει στην «Κ» αισιοδοξ?ντα? για τη µ?χη κατ? τη? ν?σου και του? τροποποιηµ?νου? ιο?? που µπορο?ν να σκοτ?σουν τα καρκινικ? κ?τταρα.