Η 16χρονη Γκρ?τα και η γ?μνια του πλαν?τη μα?

greta-thunberg ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ο πλαν?τη? μα? νοσε? βαρι?. Οι θερμοκρασ?ε? που σημει?θηκαν στην Ευρ?πη τι? τελευτα?ε? ημ?ρε? –με τα ρεκ?ρ ζ?στη? να καταρρ?πτονται το ?να μετ? το ?λλο– το αποδεικν?ουν: 41,7 βαθμο? Κελσ?ου στην Ολλανδ?α, 42,6° C στο Παρ?σι, 40,9° C στην Κ?τω Σαξον?α τη? Γερμαν?α?,  40,2° C στο Β?λγιο, 36,9° C στη Βρεταν?α.

?Η σημεριν? υπερθ?ρμανση του πλαν?τη ε?ναι πρωτοφαν???, λ?νε Ελβετο? επιστ?μονε?

perivallon

«Εκτ?? απ? την πρ?σφατη ταχε?α α?ξηση τη? θερμοκρασ?α?, τ?τοιε? εναλλαγ?? θερμ?ν και κρ?ων περι?δων δεν ?χουν συμβε? ποτ? σε ?λον τον κ?σμο ταυτ?χρονα τι? τελευτα?ε? δ?ο χιλιετ?ε?», λ?ει ο καθηγητ?? του πανεπιστημ?ου τη? Β?ρνη?, Ρ?φαελ Νεουκομ.

Περιβ?λλον

Μ?τι: Χαμηλ?? αλλ? ?χι αμελητ?ο? ο κ?νδυνο? απ? την τοξικ?τητα του περιβ?λλοντο?

mati

Εν μ?ρει καθησυχαστικ?, αλλ? και με στοιχε?α που υποδεικν?ουν την αναγκαι?τητα ?μεσων παρεμβ?σεων απομ?κρυνση? του αμι?ντου, ε?ναι τα συμπερ?σματα μελ?τη? του ΑΠΘ για την περιβαλλοντικ? επιβ?ρυνση και αν?λυση κινδ?νου ω? απ?ρροια τη? φονικ?? πυρκαγι?? στο Μ?τι Αττικ??, τον Ιο?λιο του 2018.

Δι?ρρευσαν 12.000 λ?τρα πετρ?λαιο στον Ατλαντικ? απ? πλατφ?ρμα τη? ExxonMobil

shutterstock_757119247

Περ?που 12.000 λ?τρα μ?γματο? νερο? και πετρελα?ου δι?ρρευσαν στον β?ρειο Ατλαντικ? Ωκεαν? την Τετ?ρτη, εξαιτ?α? ατυχ?ματο? σε εξ?δρα στα ανοικτ? τη? καναδικ?? ν?σου Νιουφ?ουντλαντ (Ν?α Γη), ανακο?νωσε την Π?μπτη η αμερικανικ? πετρελα?κ? εταιρε?α ExxonMobil.

Επιστ?μονε? προτε?νουν τον βομβαρδισμ? τη? Ανταρκτικ?? με τεχνητ? χι?νι για να περιοριστε? το λι?σιμο των π?γων

1f1k_25125_33524540

Π?? θα μπορο?σε να αποτραπε? το λι?σιμο των π?γων στη Δυτικ? Ανταρκτικ? και η ?νοδο? τη? στ?θμη? των ωκεαν?ν; Μια ν?α μελ?τη που δημοσιε?εται σ?μερα στο Science Advances προτε?νει μια απρ?σμενη λ?ση: να αντλε?ται το νερ? που προκ?πτει απ? το λι?σιμο και να ρ?χνεται και π?λι, με τη μορφ? τεχνητο? χιονιο?, στο παγοκ?λυμμα.

Απ?λυτο ρεκ?ρ ζ?στη? καταγρ?φηκε την Κυριακ? στον Β?ρειο Π?λο

voreiospolos

Θερμοκρασ?ε? που ?φτασαν του? 21 βαθμο?? Κελσ?ου την Κυριακ? στο Αλ?ρτ, το βορει?τερο κατοικημ?νο μ?ρο? στον πλαν?τη, λιγ?τερο απ? 900 χιλι?μετρα μακρι? απ? τον Β?ρειο Π?λο, σημει?νοντα? ?να «απ?λυτο ρεκ?ρ» ζ?στη? σε αυτ? το σταθμ?, ανακο?νωσε σ?μερα η καναδικ? μετεωρολογικ? υπηρεσ?α.

Περιβ?λλον

Πρωτοφαν?? α?ξηση δελφινι?ν στο Θαλ?σσιο Π?ρκο Αλονν?σου

delfinia

Πρωτοφαν?? α?ξηση παρατηρε?ται στου? πληθυσμο?? των δελφινι?ν που ζουν στο θαλ?σσιο π?ρκο τη? Αλονν?σου, σε αντ?θεση με την υπ?λοιπη Μεσ?γειο ?που καταγρ?φεται ανησυχητικ?, καθοδικ? πληθυσμιακ? τ?ση, που θ?τει σε κ?νδυνο τα συγκεκριμ?να ε?δη.

Περισσ?τερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

scaa_photo

Ερευνα: Γενετικ? μετ?λλαξη κ?νει του? ανθρ?που? πιο ευα?σθητου? στην καρδιακ? προσβολ?

Η απ?λεια εν?? αρχα?ου γονιδ?ου 2-3 εκατομμ?ρια χρ?νια πριν εξηγε? γιατ? οι ?νθρωποι ε?ναι πιο επιρρεπε?? στι? καρδιακ?? προσβολ?? συγκριτικ? με τα υπ?λοιπα ζ?α, σ?μφωνα με ν?α ?ρευνα που επικαλε?ται o Guardian.