Ν. Δ?νδια? απ? Ισρα?λ: Οι διμερε?? σχ?σει? μα?, σε ?λου? του? τομε??, ε?ναι εξαιρετικ??

dendias-netanjahu

Με τη συν?ντηση με τον Ισραηλιν? Πρ?εδρο Ρ?ουβεν Ρ?βλιν ?ρχισε την επ?σημη επ?σκεψ? του το πρω? στο Ισρα?λ ο υπουργ?? Εξωτερικ?ν Ν?κο? Δ?νδια?, η οπο?α εξελ?σσεται σε ιδια?τερα εγκ?ρδιο και παραγωγικ? κλ?μα, σ?μφωνα με διπλωματικ?? πηγ??. Στη συν?χεια ο κ. Δ?νδια? συναντ?θηκε με τον Ισραηλιν? ομ?λογ? του Ισρα?λ Κατζ, με μ?λη τη? ?νωση? Ελλ?νων Επιζ?ντων Ολοκαυτ?ματο?, καθ?? και με τον πρ?εδρο του ελληνο-ισραηλινο? επιμελητηρ?ου.

Η Τουρκ?α ετοιμ?ζει ?θερμ?? Α?γουστο

oruc-reis ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

Ερευνε? εντ?? τη? ελληνικ?? υφαλοκρηπ?δα? στην ευρ?τερη περιοχ? νοτ?ω? του Καστελλ?ριζου εξακολουθε? να σχεδι?ζει η Αγκυρα. Η κρατικ? εταιρε?α πετρελα?ων τη? γειτονικ?? χ?ρα?, TPAO, ?θεσε, σ?μφωνα με καλ? πληροφορημ?νε? πηγ??, α?τημα προ? το αρχηγε?ο του τουρκικο? ναυτικο? για να διεξαγ?γει σεισμικ?? ?ρευνε? σε περιοχ? που εκτε?νεται αν?μεσα στον 28ο και στον 29ο μεσημβριν?, ξεκιν?ει δηλαδ? απ? τα ν?τια τη? Ρ?δου και φτ?νει π?ρα απ? το Καστελλ?ριζο, μετ? τι? 15 Αυγο?στου.

Οι προτ?σει? του υπ. Δικαιοσ?νη? για τι? θ?σει? Προ?δρου και Εισαγγελ?ω? του Αρ. Π?γου

ypoyrgeio-dikaiosynhs

Απ? το Υπουργικ? Συμβο?λιο τη? περασμ?νη? Παρασκευ?? ο υπουργ?? Δικαιοσ?νη? Κ?στα? Τσι?ρα? εξουσιοδοτ?θηκε να προτε?νει στη Βουλ? τρει? υποψηφ?ου? για τι? θ?σει? του Προ?δρου και του Εισαγγελ?α του Αρε?ου Π?γου, επιλ?γοντα? αυστηρ? μεταξ? των ?ξι αρχαι?τερων -για κ?θε θ?ση- δικαστικ?ν.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μεταπο?ηση προ??ντων αλιε?α? και υδατοκαλλι?ργεια?

ixthiokalliergies--2 ΜΑΙΡΗ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ*

Απ? την Ειδικ? Υπηρεσ?α Διαχε?ριση? Επιχειρησιακο? Προγρ?μματο? Αλιε?α? & Θ?λασσα? (ΕΠΑλΘ) ?χει ανακοινωθε? η 2η πρ?σκληση υποβολ?? αιτ?σεων χρηματοδ?τηση? για την ?νταξη επενδυτικ?ν σχεδ?ων στο Μ?τρο 3.4.4 – «Μεταπο?ηση προ??ντων αλιε?α? και υδατοκαλλι?ργεια?» στο πλα?σιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Δ?νδια?: Απαρ?δεκτη η παραβ?αση των κυριαρχικ?ν δικαιωμ?των τη? Κ?πρου

dendiass--2-thumb-large--2

Απαρ?δεκτη χαρακτ?ρισε την επιχειρο?μενη παραβ?αση τη? κυριαρχ?α? και των κυριαρχικ?ν δικαιωμ?των τη? Κυπριακ?? Δημοκρατ?α? απ? την πλευρ? τη? Τουρκ?α?, ο υπουργ?? Εξωτερικ?ν Ν?κο? Δ?νδια?, ο οπο?ο? πραγματοποιε? επ?σκεψη στο Ισρα?λ.

Π. Προδρ?μου: Ιδια?τερα σημαντικ? η πρ?τη επ?σκεψη του Κυρι?κου Μητσοτ?κη στην Κ?προ

w28-140935kyrmitsotakisanastasiadis

Ιδια?τερα σημαντικ? ε?ναι η πρ?τη επ?σκεψη του Πρωθυπουργο? τη? Ελλ?δα? Κυρι?κου Μητσοτ?κη στην Κ?προ, τη Δευτ?ρα, η οπο?α συμπ?πτει με μια κρ?σιμη περ?οδο, δ?λωσε ο κυβερνητικ?? εκπρ?σωπο? Πρ?δρομο? Προδρ?μου, σημει?νοντα? παρ?λληλα ?τι η συνενν?ηση των δ?ο χωρ?ν ε?ναι συνεχ??.

Περισσ?τερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΚΟΠΙΑ

greta-thunberg

Η 16χρονη Γκρ?τα και η γ?μνια του πλαν?τη μα?

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ο πλαν?τη? μα? νοσε? βαρι?. Οι θερμοκρασ?ε? που σημει?θηκαν στην Ευρ?πη τι? τελευτα?ε? ημ?ρε? –με τα ρεκ?ρ ζ?στη? να καταρρ?πτονται το ?να μετ? το ?λλο– το αποδεικν?ουν: 41,7 βαθμο? Κελσ?ου στην Ολλανδ?α, 42,6° C στο Παρ?σι, 40,9° C στην Κ?τω Σαξον?α τη? Γερμαν?α?,  40,2° C στο Β?λγιο, 36,9° C στη Βρεταν?α.

VIDEO

mativid--2

Το πρ?το β?μα

Η μεγ?λη φωτι? στην Ανατολικ? Αττικ? το καλοκα?ρι του 2018 ?φησε βαρι? τρα?ματα στον Δημ?τρη Φιλιππ?. Ενα χρ?νο μετ? η περιπ?τει? του δεν ?χει τελει?σει.