ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Oι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ A.E. (εφεξ?? η «Εταιρε?α») μ?σω του δικτυακο? τ?που τη? kathimerini.gr (εφεξ?? το «site») και κ?θε φερ?νυμη? εφαρμογ?? ειδικο? λογισμικο? (εφεξ?? «app») που λειτουργε?, προσφ?ρει τι? υπηρεσ?ε? τη? υπ? του? κ?τωθι ?ρου? χρ?ση?, του? οπο?ου? οι επισκ?πτε? /τριε? /χρ?στε?/τριε? καλο?νται να διαβ?σουν προσεκτικ? και να προβο?ν σε επ?σκεψη/χρ?ση των σελ?δων/υπηρεσι?ν του, μ?νο εφ?σον του? αποδ?χoνται πλ?ρω?. Η χρ?ση συνεπ?γεται την αποδοχ? των ?ρων αυτ?ν.  

 

Οι επισκ?πτε?/τριε?, χρ?στε?/τριε? ?χουν την ευθ?νη πρ?σβαση? στι? υπηρεσ?ε? του site ? τη? εφαρμογ?? app και την τυχ?ν καταβολ? τελ?ν σε τρ?του? φορε?? (π.χ. παροχε?? υπηρεσι?ν διαδικτ?ου, χρ?ωση χρ?νου παραμον?? σε αυτ?). Επ?ση?, ε?ναι αποκλειστικ? υπε?θυνοι για τον προσωπικ? εξοπλισμ? του? με τα απαρα?τητα τεχνολογικ? μ?σα που του? επιτρ?πουν την πρ?σβαση στι? υπηρεσ?ε? του.  


Εφ?σον οι επισκ?πτε?/τριε?, χρ?στε?/τριε? επιθυμο?ν να εγγραφο?ν στι? υπηρεσ?ε? του site ? τη? εφαρμογ?? app συμφωνο?ν να: α) παρ?χουν αληθε??, ακριβε??, ?γκυρε? και πλ?ρει? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα στοιχε?α που του? ζητο?νται στι? σχετικ?? αιτ?σει? για πρ?σβαση στα περιεχ?μενα/υπηρεσ?ε? του και β) διατηρο?ν και επιμελ?? να ενημερ?νουν τα στοιχε?α εγγραφ?? του? ?στε να διατηρο?νται αληθ?, ακριβ?, ?γκυρα, ενημερωμ?να και πλ?ρη.  


Το site και η εφαρμογ? app παρ?χει στου? χρ?στε?/τριε? υπηρεσ?ε? μελ?ν, κατ?πιν αποδοχ?? των ?ρων χρ?ση? του δικτυακο? τ?που ?/και του ειδικο? λογισμικο? και ολοκλ?ρωση? τη? διαδικασ?α? καταχ?ρηση? των στοιχε?ων του?. Μ?λι? οι επισκ?πτε?/τριε?/χρ?στε?/τριε? ολοκληρ?σουν τη διαδικασ?α εγγραφ?? που ?χει ορ?σει το site ?/και η εφαρμογ? app, θα παραλ?βουν επιβεβα?ωση εν?? προσωπικο? κωδικο? (password) πρ?σβαση? και του ον?ματο? χρ?ση? (user name) που ο ?διοι θα ?χουν ορ?σει. Τα μ?λη παραμ?νουν αποκλειστικ? υπε?θυνα για ?λε? τι? πρ?ξει? που διενεργο?νται υπ? τον προσωπικ? κωδικ? πρ?σβαση?, το ?νομα χρ?ση? και γενικ?τερα τον λογαριασμ? του? (user account). Τα μ?λη συμφωνο?ν να ειδοποιο?ν αμ?σω? την Εταιρε?α για οποιαδ?ποτε μη εξουσιοδοτημ?νη χρ?ση του λογαριασμο? του? και οποιαδ?ποτε γεν?μενη ?/και πιθαν? παραβ?αση ασφ?λεια?. Επ?ση?, τα μ?λη ευθ?νονται αποκλειστικ? για την προσεκτικ? χρ?ση του λογαριασμο? του? και την τυπικ? ?ξοδο του? απ? αυτ?ν στο τ?λο? κ?θε χρ?ση? (Logout). Η Εταιρε?α δεν ευθ?νεται για οποιαδ?ποτε βλ?βη ? ζημ?α προκ?ψει απ? την αδυναμ?α των μελ?ν να σεβαστο?ν και να ακολουθ?σουν την παρο?σα ρ?τρα. Μετ? τη δημιουργ?α του λογαριασμο?, η διαγραφ? του δεν ε?ναι δυνατ?.  


Η Εταιρε?α διατηρε? το δικα?ωμα να αποστ?λλει υλικ? προ?θηση? και παρουσ?αση? των υπηρεσι?ν του site ? τη? εφαρμογ?? app ? διαφημιστικ? υλικ? τρ?των στου? χρ?στε?/τριε?/μ?λη.  


Το site και η εφαρμογ? app διατηρε? το δικα?ωμα να τροποποιε? ?/και να διακ?πτει προσωριν? ? μ?νιμα μ?ρο? ? το σ?νολο των υπηρεσι?ν του με ? χωρ?? προειδοπο?ηση προ? του? χρ?στε?/τριε?/μ?λη του.  


Οι χρ?στε?/τριε?/μ?λη κατανο?ν και αποδ?χονται ?τι η Εταιρε?α διατηρε? το αποκλειστικ? δικα?ωμα να διακ?ψει τη χρ?ση του/των κωδικ?ν πρ?σβαση? στι? υπηρεσ?ε? του site ? τη? εφαρμογ?? app ?/και να διακ?ψει τη δι?θεση του περιεχομ?νου του? στου? χρ?στε?/τριε?/μ?λη που πιστε?ει ?τι ?χουν παραβι?σει το γρ?μμα και το πνε?μα των παρ?ντων ?ρων χρ?ση?.  


Η Εταιρε?α δεν ?χει καμ?α ευθ?νη για την επικοινων?α των χρηστ?ν/μελ?ν με του? τρ?του? παροχε?? υπηρεσι?ν που διαφημ?ζονται στο site και στην εφαρμογ? app και για την οποιαδ?ποτε τυχ?ν εμπορικ? συναλλαγ? που μπορε? να προκ?ψει απ? τη μεταξ? του? σχ?ση.  


Εκτ?? των αναφερ?μενων εξαιρ?σεων (πνευματικ? δικαι?ματα τρ?των, συνεργατ?ν και φορ?ων), ?λο το περιεχ?μενο του site και τη? εφαρμογ?? app, συμπεριλαμβανομ?νων εικ?νων, γραφικ?ν, φωτογραφι?ν, σχεδ?ων, κειμ?νων, των παρεχομ?νων υπηρεσι?ν και γενικ? ?λων των αρχε?ων αυτο? του δικτυακο? τ?που, αποτελο?ν πνευματικ? ιδιοκτησ?α, κατατεθειμ?να σ?ματα και σ?ματα υπηρεσι?ν τη? Εταιρε?α? και προστατε?ονται απ? τι? σχετικ?? διατ?ξει? του ελληνικο? δικα?ου, του ευρωπα?κο? δικα?ου και των διεθν?ν συμβ?σεων και συνθηκ?ν. Συνεπ??, καν?να εξ αυτ?ν δε δ?ναται να αποτελ?σει εν ?λω ? εν μ?ρει αντικε?μενο π?ληση?, αντιγραφ??, τροποπο?ηση?, αναπαραγωγ??, αναδημοσ?ευση? ? να φορτωθε?, να μεταδοθε? ? να διανεμηθε? με οποιονδ?ποτε τρ?πο. Εξαιρε?ται η περ?πτωση τη? μεμονωμ?νη? αποθ?κευση? εν?? και μ?νου αντιγρ?φου τμ?ματο? του περιεχομ?νου σε ?ναν απλ? προσωπικ? ηλεκτρονικ? υπολογιστ?, για προσωπικ? και ?χι δημ?σια ? εμπορικ? χρ?ση και χωρ?? απαλοιφ? τη? ?νδειξη? προ?λευσ?? του? απ? το site και την εφαρμογ? app, χωρ?? να θ?γονται με καν?να τρ?πο τα σχετικ? δικαι?ματα πνευματικ?? και βιομηχανικ?? ιδιοκτησ?α?. Τα λοιπ? προ??ντα ? υπηρεσ?ε? που αναφ?ρονται στι? ηλεκτρονικ?? σελ?δε? του παρ?ντο? κ?μβου και τη? εφαρμογ?? app και φ?ρουν τα σ?ματα των αντ?στοιχων οργανισμ?ν, εταιρι?ν, συνεργατ?ν φορ?ων, εν?σεων ? εκδ?σεων, αποτελο?ν δικ? του? πνευματικ? και βιομηχανικ? ιδιοκτησ?α και συνεπ?? οι φορε?? αυτο? φ?ρουν τη σχετικ? ευθ?νη. Οι χρ?στε?/τριε?/μ?λη κατανο?ν και αποδ?χονται ?τι δεν του? παρ?χεται το δικα?ωμα να αναπαρ?γουν, αντιγρ?φουν, πωλο?ν, μεταπωλο?ν ?/και εκμεταλλε?ονται εμπορικ? με οποιονδ?ποτε τρ?πο, σ?νολο ? μ?ρο? του περιεχομ?νου του site και τη? εφαρμογ?? app.  


Δεδομ?νη? τη? φ?ση? και του ?γκου του διαδικτ?ου, υπ? οποιεσδ?ποτε συνθ?κε?, συμπεριλαμβανομ?νη? και τη? περ?πτωση? αμ?λεια?, η Εταιρε?α δεν ευθ?νεται για οποιασδ?ποτε μορφ?? ζημ?α υποστο?ν οι επισκ?πτε?/τριε?/χρ?στε?/τριε? των σελ?δων, υπηρεσι?ν, επιλογ?ν και περιεχομ?νων του site και τη? εφαρμογ?? app στι? οπο?ε? προβα?νουν με δικ? του? πρωτοβουλ?α. Τα περιεχ?μενα του site και τη? εφαρμογ?? app παρ?χονται «?πω? ακριβ?? ε?ναι» χωρ?? καμ?α εγγ?ηση εκπεφρασμ?νη ? και συνεπαγ?μενη με οποιοδ?ποτε τρ?πο. Στο μ?γιστο βαθμ? και σ?μφωνα με το ν?μο, το site και η εφαρμογ? app αρνο?νται ?λε? τι? εγγυ?σει? εκπεφρασμ?νε? ? και συνεπαγ?μενε?, συμπεριλαμβανομ?νων, ?χι ?μω? περιοριζ?μενων σε αυτ?, αυτ?ν, οι οπο?ε? συνεπ?γονται την εμπορευσιμ?τητα και την καταλληλ?τητα για ?να συγκεκριμ?νο σκοπ?.  


Η Εταιρε?α δεν εγγυ?ται ?τι οι σελ?δε?, οι υπηρεσ?ε?, οι επιλογ?? και τα περιεχ?μενα θα παρ?χονται χωρ?? διακοπ?, χωρ?? σφ?λματα και ?τι τα λ?θη θα διορθ?νονται. Επ?ση?, δεν εγγυ?ται ?τι το ?διο ? οποιοδ?ποτε ?λλο συγγενικ?? τ?πο? (site) ? οι εξυπηρετητ?? (servers) μ?σω των οπο?ων αυτ? τ?θενται στη δι?θεσ? των χρηστ?ν/μελ?ν, δεν περι?χουν ιο?? ? ?λλα επιζ?μια συστατικ?. Δεν εγγυ?ται σε καμ?α περ?πτωση την ορθ?τητα, την πληρ?τητα ? και διαθεσιμ?τητα των περιεχομ?νων, σελ?δων, υπηρεσι?ν, επιλογ?ν ? τα αποτελ?σματ? του?. Το κ?στο? των ενδεχ?μενων διορθ?σεων ? εξυπηρετ?σεων, το αναλαμβ?νουν οι επισκ?πτε?/τριε?/χρ?στε?/τριε? και σε καμ?α περ?πτωση η Εταιρε?α.  


Το περιεχ?μενο και οι πληροφορ?ε? που περιλαμβ?νονται στο site και στην εφαρμογ? app αποτελο?ν μ?α προσφορ? προ? του? επισκ?πτε?/τριε?/χρ?στε?/τριε? του και γενικ? προ? την κοιν?τητα των χρηστ?ν του διαδικτ?ου και δε δ?νανται σε καμι? περ?πτωση για οποιαδ?ποτε προτροπ? επιχε?ρηση? ? μη συγκεκριμ?νων πρ?ξεων. Το site και η εφαρμογ? app αναλαμβ?νουν τη συλλογ?, επεξεργασ?α και διανομ? του περιεχομ?νου του?, χωρ?? ?μω? σε καμι? περ?πτωση να εγγυ?νται την αρτι?τητα, την πληρ?τητα, την επ?ρκεια και γενικ? την καταλληλ?τητα αυτο? και την απουσ?α ενδεχομ?νων λαθ?ν, πολ? δε περισσ?τερο, λ?γω του ιδιαιτ?ρω? μεγ?λου ?γκου του, καθ?? και τη? συμμετοχ?? και τρ?των φορ?ων (φυσικ?ν ? νομικ?ν προσ?πων) την πρωτογεν? παραγωγ? και συλλογ? του.  


Το site και η εφαρμογ? app δεν ελ?γχουν τη διαθεσιμ?τητα, το περιεχ?μενο, την πολιτικ? προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων, την ποι?τητα και την πληρ?τητα των υπηρεσι?ν ?λλων τ?πων (websites) και σελ?δων στα οπο?α παραπ?μπει μ?σω σ?νδεσμων, (hyperlinks) ? διαφημιστικ?ν τ?τλων (banners). Συνεπ??, για οποιοδ?ποτε πρ?βλημα παρουσιασθε? κατ? την επ?σκεψη/χρ?ση του?, οι χρ?στε?/τριε? οφε?λουν να απευθυνθο?ν απευθε?α? στου? αντ?στοιχου? τ?που? ( web sites) και σελ?δε?, τα οπο?α και φ?ρουν ακ?ραια τη σχετικ? ευθ?νη για την παροχ? των υπηρεσι?ν του?. Η Εταιρε?α σε καμ?α περ?πτωση δεν πρ?πει να θεωρηθε? ?τι ενστερν?ζεται ? αποδ?χεται το περιεχ?μενο ? τι? υπηρεσ?ε? των τ?πων αυτ?ν και των σελ?δων στα οπο?α παραπ?μπει ? ?τι συνδ?εται με αυτ? κατ? οποιονδ?ποτε ?λλο τρ?πο.  


Η Εταιρε?α παρ?χει στου? επισκ?πτε?/τριε?χρ?στε?/τριε? του τη δυνατ?τητα αγορ?? υπηρεσι?ν ?/και προ??ντων μ?σω εφαρμογ?ν ηλεκτρονικο? εμπορ?ου μεταξ? επισκεπτ?ν, σ?μφωνα με του? ειδικ?τερου? ?ρου? που αυτ? τ?σσει και μεριμν?ντα? για την προστασ?α των προσωπικ?ν στοιχε?ων που υποβ?λλουν για τη χρ?ση των υπηρεσι?ν αυτ?ν. Το site και η εφαρμογ? app συμμορφ?νονται προ? την απ?φαση Ζ1-496/2000 για τι? πωλ?σει? απ? απ?σταση και τι? διατ?ξει? του ν?μου 2251/1994 για την Προστασ?α των Καταναλωτ?ν. ?τσι, το site και η εφαρμογ? app ενημερ?νουν του? υποψ?φιου? πελ?τε? του? σχετικ? με α) τα ουσι?δη χαρακτηριστικ? του αγαθο? ?/και των υπηρεσι?ν που προσφ?ρουν, β) την τιμ?, γ) την ποσ?τητα και τι? δαπ?νε? μεταφορ??, δ) το φ?ρο προστιθ?μενη? αξ?α? εφ?σον δεν περιλαμβ?νεται στην τιμ?, ε) τον τρ?πο πληρωμ??, στ) τον τρ?πο παρ?δοση? και εκτ?λεση?, ζ) τη δι?ρκεια ισχ?ο? τη? προσφορ?? ? τη? τιμ?? και η) το δικα?ωμα υπαναχ?ρηση?.  


Η πρ?σβαση στι? σελ?δε?/υπηρεσ?ε? του site και τη? εφαρμογ?? app δεν συνεπ?γεται καν?να επιπλ?ον κ?στο? π?ραν του ισχ?οντο? τιμολογιακο? καθεστ?το? για την γενικ? πρ?σβαση στο διαδ?κτυο, ?πω? ?χει διαμορφωθε? απ? του? αρμ?διου? παροχε?? (ISP's) και καταβ?λλεται σε αυτο?? και μ?νο.  


Οι ανωτ?ρω ?ροι και προ?ποθ?σει? χρ?ση? του site και τη? εφαρμογ?? app, καθ?? και οποιαδ?ποτε τροποπο?ηση του?, δι?πονται και συμπληρ?νονται απ? το ελληνικ? δ?καιο, το δ?καιο τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? και τι? σχετικ?? διεθνε?? συνθ?κε?. Οποιαδ?ποτε δι?ταξη των ανωτ?ρω ?ρων καταστε? αντ?θετη προ? το ν?μο, πα?ει αυτοδικα?ω? να ισχ?ει και αφαιρε?ται απ? το παρ?ν, χωρ?? σε καμ?α περ?πτωση να θ?γεται η ισχ?? των λοιπ?ν ?ρων. Το παρ?ν αποτελε? τη συνολικ? συμφων?α μεταξ? τη? Εταιρε?α? και των επισκεπτ?ν/χρηστ?ν των σελ?δων και υπηρεσι?ν του και δε δεσμε?ει παρ? μ?νο αυτο??. Καμ?α τροποπο?ηση των ?ρων αυτ?ν δε θα λαμβ?νεται υπ?ψη και δε θα αποτελε? τμ?μα τη? συμφων?α? αυτ??, ε?ν δεν ?χει διατυπωθε? εγγρ?φω? και δεν ?χει ενσωματωθε? σε αυτ?.  


Χρ?ση cookies

Τα cookies ε?ναι μικρ? αρχε?α κειμ?νου που περι?χουν πληροφορ?ε?, τα οπο?α αποστ?λλονται απ? το λογισμικ? διαχε?ριση? του site και τη? εφαρμογ?? app και αποθηκε?ονται στο σκληρ? δ?σκο κ?θε χρ?στη- επισκ?πτη. Αποστολ? cookies εκτελε?ται ?ταν επισκ?πτεστε το site και την εφαρμογ? app. Τα στοιχε?α αυτ? μπορε? να περιλαμβ?νουν τον τ?πο του διακομιστ? που χρησιμοποιε? κ?θε χρ?στη?-επισκ?πτη?, το ε?δο? του υπολογιστ?, το λειτουργικ? του σ?στημα, του? παρ?χου? διαδικτυακ?ν υπηρεσι?ν και ?λλε? πληροφορ?ε? τ?τοιου ε?δου?.  


Τα cookies δεν προκαλο?ν βλ?βη ο?τε στον υπολογιστ? ? στην κινητ? σα? συσκευ? ο?τε στα αρχε?α που ε?ναι αποθηκευμ?να σ?αυτ?ν και δεν λαμβ?νουν γν?ση οποιουδ?ποτε εγγρ?φου ? αρχε?ου απ? τον υπολογιστ? του επισκ?πτη του site και τη? εφαρμογ?? app. Με τα cookies δεν μπορε? να αποκαλυφθε? η ταυτ?τητ? σα? αλλ? ενδ?χεται να χρησιμοποιηθο?ν για την αναγν?ριση του υπολογιστ? σα?.  


Τα cookies ταξινομο?νται τυπικ? σε cookies περι?δου λειτουργ?α?(cookies λειτουργικ?τητα?) και σε μ?νιμα cookies.  


Τα cookies περι?δου λειτουργ?α? δεν παραμ?νουν στον υπολογιστ? σα? μετ? την ?ξοδο απ? την τοποθεσ?α web ? το κλε?σιμο τη? εφαρμογ?? app ? αφο? κλε?σετε το πρ?γραμμα περι?γηση?.  


Τα μ?νιμα cookies ε?ναι αυτ? που παραμ?νουν στον υπολογιστ? σα?. Αυτ? επιτρ?πει στι? δι?φορε? ιστοσελ?δε? να αναγνωρ?σουν τον υπολογιστ? σα?, ?ταν ξαναανο?ξετε τον πλοηγ? σα? ?ντερνετ, ο?τω? ?στε η πλο?γησ? σα? να ε?ναι ?σο το δυνατ? πιο ε?κολη.  


Τα μ?νιμα cookies μπορο?ν να διαγραφο?ν απ? τον ?διο το χρ?στη.  


Tο site και η εφαρμογ? app ε?ναι δυνατ?ν να αξιοποιε? τα cookies για διαφ?ρου? λ?γου?, συμπεριλαμβανομ?νων ενδεικτικ? των εξ??:  


(α) Διεξαγωγ? ερευν?ν για στατιστικο?? λ?γου? ?/και για τη βελτ?ωση του περιεχομ?νου και των υπηρεσι?ν του site και τη? εφαρμογ?? app ?/και για να εκτιμ?ται η αποτελεσματικ?τητα του site και τη? εφαρμογ?? app καθ?? και για τη στιγμια?α καταγραφ? των τ?σεων τη? κοιν?? γν?μη?  


Με αυτ? τα cookies δε γ?νεται να αναγνωριστε? η ταυτ?τητ? σα?. Απλ?? μα? παρ?χουν αν?νυμε? πληροφορ?ε?, οι οπο?ε? μα? βοηθο?ν να κατανο?σουμε ποια σημε?α τη? ιστοσελ?δα? μα? ενδιαφ?ρουν του? επισκ?πτε? μα?, καθ?? κι αν αυτο? ?χουν κ?ποιο πρ?βλημα στην πλο?γησ? του?. Χρησιμοποιο?με επ?ση? αυτ? τα cookies, ?στε να δοκιμ?ζουμε διαφορετικ? σχ?δια και χαρακτηριστικ? για την ιστοσελ?δα μα?  


(β) Για λ?γου? marketing ?στε να μετρ?με την αποτελεσματικ?τητα των διαφημ?σεων στην ιστοσελ?δα μα?, το π?? οι επισκ?πτε? χρησιμοποιο?ν την ιστοσελ?δα μα?, καθ?? επ?ση? για την εμφ?νιση διαφημ?σεων σχετικ?ν με το site και τηn εφαρμογ? app σε ?λλου? ιστ?τοπου?, με β?ση τι? προηγο?μενε? επισκ?ψει? του χρ?στη στο site και την εφαρμογ? app.  


(γ) Δυνατ?τητα παρουσ?αση? και λειτουργ?α? διαφημιστικ?ν μηνυμ?των (banners)  


Τα διαφημιστικ? cookies βοηθο?ν στην επιλογ? διαφημ?σεων με β?ση τα ενδιαφ?ροντ? σα?. Βοηθο?ν επ?ση?, ?στε να μην επιτρ?πουν στι? ?διε? διαφημ?σει? να ξαναπροβ?λλονται σε εσ?? συνεχ??  


(δ) Cookies κοινωνικ?? δικτ?ωση?  


Θ?λουμε επ?ση? να μπορε?τε να μοιρ?ζεστε το περιεχ?μενο του site και τη? εφαρμογ?? app με του? φ?λου? σα? μ?σω των αγαπημ?νων σα? ιστοσελ?δων κοινωνικ?? δικτ?ωση? ?σο το δυνατ?ν πιο ε?κολα. Χ?ρη στα cookies κοινωνικ?? δικτ?ωση?, τα οπο?α τοποθετο?νται απ? του? παρ?χου? ιστοσελ?δων κοινωνικ?? δικτ?ωση?, μπορε?τε να μοιρ?ζεστε το περιεχ?μενο αυτ? ε?κολα και χωρ?? προβλ?ματα.  


Τα περισσ?τερα προγρ?μματα περι?γηση? αποδ?χονται την αποστολ? cookies απ? προεπιλογ?, αλλ? συν?θω? μπορε?τε να ρυθμ?σετε το πρ?γραμμα περι?γηση? (browser) ?στε να αρνε?ται την παραλαβ? του? ? να αποδ?χεται επιλεκτικ? ορισμ?να cookies. Αν απενεργοποι?σετε τη λ?ψη cookies, ορισμ?νε? δυνατ?τητε? που παρ?χονται στην τοποθεσ?α μα? ενδ?χεται να μην ε?ναι διαθ?σιμε? εν? ορισμ?νε? ιστοσελ?δε? μπορε? να μην εμφαν?ζονται σωστ? .  


Η ιστοσελ?δα www.allaboutcookies.org προσφ?ρει καλ?? κι απλ?? οδηγ?ε? σχετικ? με το π?? να διαχειρ?ζεστε τα cookies, χρησιμοποι?ντα? διαφορετικ? ε?δη πλοηγ?ν ?ντερνετ.  


Στην ιστοσελ?δα http://www.networkadvertising.org/choices/ μπορε?τε να ενημερωθε?τε για τη συμπεριφορικ? διαφ?μιση καθ?? και για του? τρ?που? που μπορε?τε να εξαιρεθε?τε απ? την προβολ? τ?τοιων διαφημ?σεων.    

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχε?ριση και προστασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων του επισκ?πτη/ χρ?στη των υπηρεσι?ν του site και τη? εφαρμογ?? app υπ?κειται στι? σχετικ?? διατ?ξει? τη? ελληνικ?? νομοθεσ?α? (Ν. 2472/1997 για την προστασ?α του ατ?μου και την προστασ?α δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα ?πω? ?χει συμπληρωθε? με τι? αποφ?σει? του Προ?δρου τη? Επιτροπ?? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων, ?πω? και το Ν?μο 2774/1999 και του ευρωπα?κο? δικα?ου (οδηγ?ε? 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κ?θε περ?πτωση το site και η εφαρμογ? app διατηρε? το δικα?ωμα αλλαγ?? των ?ρων προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων κατ?πιν ενημ?ρωση? των επισκεπτ?ν/χρηστ?ν και μ?σα στο υπ?ρχον ? και ενδεχ?μενο νομικ? πλα?σιο. η χρ?ση/επ?σκεψη συνεπ?γεται αποδοχ? των ?ρων αυτ?ν.