ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Περισσ?τερα

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

sweden-forest-retreat-adv05-1_1874596

Σουηδικ? ουτοπ?α

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΝGRID K. WILLIAMS, ? 2019 New York Times News Service, ΑΠΟΔΟΣΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ

Στο Stedsans in the Woods, η αποσ?νδεση απ? τον ?ξω κ?σμο ?ρχεται με την επαφ? με τη φ?ση, τον ?πνο σε ξ?λινη καλ?βα και τα ?μορφα ανταμ?ματα γ?ρω απ? ?να τραπ?ζι.

sim-499411

Λονδ?νο by locals

Απ?δοση: Παγ?να Λαψ?τη

Πα?ρνουμε πρωιν? σε ?να night club, βλ?πουμε ?ργα τ?χνη? π?νω σε τσ?χλε?, δοκιμ?ζουμε γε?σει? Καρα?βικ?? και π?νουμε μπ?ρα στην παμπ των ντ?πιων.

_4280412

Ν?α Υ?ρκη: Π?ντα ν?α

KEIMENO: ΑΜΑΝΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οι συν?θειε?, οι μ?δε? και τα hot spots τη? αλλ?ζουν κι εκε?νη μεγαλ?νει, αλλ? δεν ενηλικι?νεται ποτ?.  

ap_18245707858069

Bρυξ?λλε? by locals

Απ?δοση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΛΑΒΑΝΟΥ

Οργαν?νουμε β?λτα σε ?ναν δρ?μο γεμ?το αρ νουβ? αρχιτεκτον?ματα και π?νουμε μοναστηριακο? τ?που μπ?ρε? σε μοντ?ρνε? εκδοχ??.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

110949statue_of_05-14-19

Περ? ελευθερ?α?

?να ν?ο μουσε?ο αφ?χθη πρ?σφατα στη Ν?α Υ?ρκη για να πλαισι?σει ?να απ? τα εμβληματικ?τερα τοπ?σημα παγκοσμ?ω?, το ?γαλμα τη? Ελευθερ?α?.

foto1

Ντουμπ?ι με δ?ρο

Μ?α απ? τι? μεγαλ?τερε? προκλ?σει? των σ?γχρονων ταξιδιωτ?ν ε?ναι π?? θα παραμε?νουν online εν? ταξιδε?ουν.

ap_17343503827039

Likes στα μνημε?α

Πρ?σινο φω? στι? δωρε?ν φωτογραφ?σει? με κινητ? ?δωσε το Αν?τατο Συμβο?λιο Αρχαιοτ?των τη? Αιγ?πτου.

protobellogold5689

Μια βραδι? στο Notting Hill

Στην καρδι? του Notting Hill στο Λονδ?νο, εγκαινι?στηκε ?να εστιατ?ριο που εμπν?εται απ? την πολυπολιτισμικ?τητα τη? γειτονι??.