• vitamina_558453145

  Yψηλ?τερη πρ?σληψη βιταμ?νη? Α περιορ?ζει τον κ?νδυνο καρκ?νου του δ?ρματο?

  Μει?νεται η πιθαν?τητα εμφ?νιση? καρκ?νου του δ?ρματο? για ?σου? ακολουθο?ν μια δ?αιτα πλο?σια σε βιταμ?νη Α σε σ?γκριση με εκε?νου? που καταναλ?νουν μ?τριε? ποσ?τητε? βιταμ?νη? Α ? πα?ρνουν συμπληρ?ματα, σ?μφωνα με ν?α ερευνητικ? δεδομ?να.

 • a-student-de

  Γνωσιακ? ψυχοθεραπε?α κατ? α?πν?α?

  Αν θ?λετε να ξεπερ?σετε τη βασανιστικ? α?πν?α, ξεχ?στε το μ?τρημα προβ?των και την καταν?λωση ζεστο? γ?λακτο?. Τ?ρα μπορε?τε να αντιμετωπ?σετε το πρ?βλημ? σα? με γνωσιακ? συμπεριφοριστικ? ψυχοθεραπε?α.

 • pregnant

  Η μετακ?μιση στην αρχ? τη? εγκυμοσ?νη? αυξ?νει τον κ?νδυνο πρ?ωρου τοκετο?

  Οι γυνα?κε? που μετακομ?ζουν κατ? το πρ?το τρ?μηνο τη? κ?ηση?, αντιμετωπ?ζουν αυξημ?νο κ?νδυνο να γενν?σουν πρ?ωρα, καθ?? επ?ση? το μωρ? του? να ε?ναι χαμηλο? β?ρου? και μικρ?τερου ?ψου?, σ?μφωνα με μια ν?α αμερικανικ? επιστημονικ? ?ρευνα.

 • shutterstock

  Ευεργετικ? το β?δισμα για τον εγκ?φαλο

  Τα καλ? τη? γρ?γορη? β?διση? για την υγε?α του εγκεφ?λου περιγρ?φει ο νευρολ?γο? Σ?ιν Ο’ Μ?ρα, καθηγητ?? Πειραματικ?? Ερευνα? Εγκεφ?λου στο Κολ?γιο Τρ?νιτι του Δουβλ?νου και συγγραφ?α? του βιβλ?ου «In praise of walking». Ο Ιρλανδ?? επιστ?μονα? ε?ναι β?βαιο? ?τι η κ?νηση, ακ?μα και το σ?νηθε? περπ?τημα, εφ?σον γ?νεται τακτικ? και με κ?ποια ταχ?τητα, μπορε? να ξεκλειδ?σει τι? διανοητικ?? δεξι?τητ?? μα? ?σο τ?ποτα ?λλο.

 • s4_280719_smoking

  Αντικαπνιστικ?? ν?μο? τ?ρα, ??χι απ? Δευτ?ρα?

  Μπαρ?ζ εντατικ?ν ελ?γχων και «εφ?δων» ?πεται, καθ?? η κυβ?ρνηση διαμην?ει ?τι αυτ? τη φορ? ο αντικαπνιστικ?? ν?μο? ενεργοποιε?ται για να τηρηθε? πιστ?. Ειδικο? μιλο?ν στην «Κ» για τι? μεθ?δου? και τα «τρικ» ταχε?α? απεξ?ρτηση?, προτρ?ποντα? «?χι απ? Δευτ?ρα, αλλ? τη Δευτ?ρα το κ?βουμε».

 • epist

  Κοιν? γον?δια χαρακτηρ?ζουν π?ντε ψυχιατρικ?? διαταραχ??

  Ορισμ?να κοιν? γον?δια συνδ?ονται με την εμφ?νιση π?ντε ψυχιατρικ?ν διαταραχ?ν και συγκεκριμ?να με την Δι?σπαση Ελλειμματικ?? Προσοχ?? και Υπερκινητικ?τητα? (ΔΕΠΥ), τι? Διαταραχ?? Αυτιστικο? Φ?σματο? (ΔΑΦ), τη διπολικ? διαταραχ?, τη με?ζονα καταθλιπτικ? διαταραχ? και την σχιζοφρ?νεια, σ?μφωνα με ν?α ?ρευνα την οπο?α επικαλε?ται η ScienceDaily.

 • 24s44nge

  Πιο ευ?λωτε? οι γυνα?κε? στο Αλτσχ?ιμερ

  Ουσι?δει? διαφορ?? μεταξ? των δ?ο φ?λων καταγρ?φονται στην εμφ?νιση τη? ν?σου Αλτσχ?ιμερ. Οι γυνα?κε? φα?νεται ?τι ε?ναι πιο ευ?λωτε?, ?χι εξαιτ?α? τη? μακροζω?α? του? –αριθμητικ? ε?ναι πολ? περισσ?τερε? οι γυνα?κε? που π?σχουν απ? ?νοια συγκριτικ? με του? ?νδρε?-, αλλ? λ?γω των συνδ?σεων στον γυναικε?ο εγκ?φαλο, που ευνοο?ν τη διασπορ? τη? πρωτε?νη? Tau, χαρακτηριστικ?? για την ασθ?νεια.

 • alzheimer546457

  Διαφορετικ?? ο κ?νδυνο? εμφ?νιση? Αλτσχ?ιμερ σε ?ντρε? και γυνα?κε?

  Η ανομοιογ?νεια στην εγκεφαλικ? συνδεσιμ?τητα των δ?ο φ?λων και τα διαφορετικ? γον?δια που συνδ?ονται με το Αλτσχ?ιμερ εξηγο?ν γιατ? οι γυνα?κε? εμφαν?ζουν συχν?τερα απ? του? ?νδρε? τη συγκεκριμ?νη ασθ?νεια, σ?μφωνα με ν?α ερευνητικ? δεδομ?να που δημοσιε?τηκαν απ? το BBC.

 • s32_aytoanosa

  Οι τραυματικ?? εμπειρ?ε? ?θρ?φουν? τα αυτο?νοσα

  Το καλοκα?ρι του ’17, ο Δημ?τρη? Δ?ριζα?, στα 38 του τ?τε, ?πεσε στο κρεβ?τι με υψηλ? πυρετ?. Ε?χε να αρρωστ?σει τ?σο βαρι? π?νω απ? 15 χρ?νια, «μα π?σο ?τυχο? να “γριπιαστ?” στι? διακοπ?? μου», σκεφτ?ταν. Ε?χε μεγ?λη αν?γκη απ? ξεκο?ραση. Η χρονι? στη δουλει? ?ταν τρομερ? πιεστικ?, συνεχ?? στα «κ?κκινα», π?νω του ε?χε π?σει το β?ρο? εν?? πολ? σημαντικο? πρ?τζεκτ.

 • s33_ios_neilou

  Ο ι?? του Δυτ. Νε?λου ?λθε για να με?νει

  Ενα? απρ?βλεπτο? ι??, που «αγαπ?» τι? καιρικ?? εναλλαγ?? και χρησιμοποιε? ω? ?χημ? του για να φτ?σει στον ?νθρωπο το κοιν?, γ?νου? Culex, κουνο?πι, ?χει εγκατασταθε? μ?νιμα την τελευτα?α δεκαετ?α στη χ?ρα μα?. Η «Κ» με τη βο?θεια του καθηγητ? Παθολογ?α? Λοιμ?ξεων στην Ιατρικ? Σχολ? του ΕΚΠΑ Σωτ?ρη Τσι?δρα, απαντ? σε ερωτ?σει? σχετικ? με τον ι? του Δυτικο? Νε?λου.

 • 16s1pat

  Μπορο?με να νικ?σουμε την ?νοια

  Ενα? υγιειν?? τρ?πο? ζω??, που περιλαμβ?νει τακτικ? ?σκηση, ισορροπημ?νη διατροφ?, ?χι κ?πνισμα και προσεκτικ? καταν?λωση οινοπνευματωδ?ν ποτ?ν, μπορε? να μει?σει σημαντικ? την πιθαν?τητα εμφ?νιση? γεροντικ?? ?νοια?, ακ?μα και σε ?τομα που ?χουν επιβαρυμ?νο γενετικ? υπ?βαθρο για τ?τοιε? καταστ?σει?.

Υγε?α - Επιλογ??